Elektrotehnika - Teorija Do 6 PredavanjaThere is document - Elektrotehnika - Teorija Do 6 Predavanja available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


221

views

on

Extension: DOC

Category:

Documents

Pages: 16

Download: 84Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Elektrotehnika - Teorija Do 6 Predavanja
Transcripts
  1Što je to mjerenje ?Osnovni je zadatak mjerne tehnike da odredi pravu vrijednost mjerene veličine s određenom točnošću uodređenim okolnostima (uvjetima)2Što je to mjerena veličina ?Mjerena veličina je baš ona veličina koju mjerimo3Što je to mjerna jedinica ?Mjerna jedinica je mjera kojom mjerimo4Što je to veličina ?Veličina je sve ono što se može, ali i ne mora, mijenjati5Na koliko grupa dijelimo veličine ?Na tri grupe dijelimo veličine6Kakvih sve veličina imamo ?Imamo veličine koje lako možemo mjeritiImamo veličine koje možemo samo odreditiImamo veličine kojemožemo samo ocijeniti7Zašto je temperatura ili električni potencijal odredljiva veličina ?Razlika je u određivanju nulte točke pojedine temperaturne skale i iznosa 1 stupnja, Mi mjerimo samorazliku temperature Određena je neka temperaturna skala i ono što je najvažnije – određena je nultatočka Tako na primjer 20°C je isto što i 293,16K ili 16°R ili 68°F8Koji značajni događaj u povijesti je doveo do stvaranja metarskog mjernog sistema ?Francuskarevolucija9 Koja je udaljenost uzeta za određivanje duljine od 1m ? 13 495 276,65 pas (stara francuska jedinica)10Zašto je baš ta udaljenost (9 pitanje) uzeta za određivanje 1m ? Nekako se moglo smatrati da biosnovna jedinica duljine mogla biti slične veličine kao 1 pas (simple) ili 1 double pas (ili cca 1 yard) Aizmjerenu duljinu udaljenosti pola i ekvatora ako želimo podijeliti okruglim brojem – pa to je jedino 10 000000 i daje upravo veličinu između 1 simple pas i 1 double pas – dakle odgovara11Zašto je ta udaljenost (9 pitanje) podijeljena baš sa 10 000 000 ?Neka nova jedinica za duljinu bude 1 metar koji je jednak duljini udaljenosti između pola i ekvatorapodijeljenoj sa 10 000 00012 Što je napravljeno na osnovu prve definicije metra ? Na osnovu toga izrađen je prvi prametar –etalon jedinice za duljinu od jednog metra Naravno i kod izrade ovog etalona tražila se vrhunska točnostizrade13 Gdje se čuva, kako izgleda i kako se zove prvi etalon metra ? Prvi etalon (pramjera, prametar,otjelovljenje mjere) metra napravljen je u obliku šipke presjeka u obliku nečega između slova X i H iz100% platine Arhivi Francuske revolucije u Sevreu, Pariz Etalon metra (arhivski)14 Kako izgleda današnji etalon metra ? Etalon (pramjera, prametar, otjelovljenje mjere) metranapravljen je u obliku šipke presjeka u obliku nečega između slova X i H iz 100% platine15 Od kojeg materijala je napravljen današnji etalon metra ? 100% platine16 Gdje se čuva današnji etalon metra ? Arhivi Francuske revolucije u Sevreu, Pariz17 Kako se zove današnji etalon metra ?   Etalon metra (arhivski)18 Kako glasi današnja službena definicija metra ? Duljina od jednog metra je ona duljina koju svijetlostpređe u vakuumu u vremenu od 1/299 792 458 dijelu sekunde19 Da li je definicija metra mijenjana ? Da20 Kako je nastala jedinica za mjerenje volumena tekućina ? Jedna od tih jedinica bila je i jedinica pod nazivom “setier” s volumenom koji odgovara volumenu od 0,54litre To je bila dosta prikladna veličina pa se pokušalo iz jedinice za duljinu (1m) doći do nekog volumenakoji neće biti ni puno veći a ni puno manji od te jedinice21 Kako se naziva današnja jedinica za volumen tekućina ? 1 litra (1l) = 1dm322 Zašto je baš taj volumen odabran ? I eto nakon malo računanja i eksperimentiranja došlo se je doprijedloga da se za volumen tekućina odredi volumen šuplje kocke s bridom od 1dm, tj da je;1 litra (1l) = 1dm323 Kako je nastao jedan kilogram ? Masom čega je određen ? Zašto ?24 Kako glasi današnja definicija mase od 1kg ? Masa od 1kg je masa međunarodnog etalona maseizrađenog od slitine iz 90% platine i 10% iridija koji se čuva u Sevreu, Pariz (naravno u BIPM-u) 25 Kakav oblik ima etalon mase od 1kg ? Izliven je, istokaren i konačno brušen dijamantnim pastamavaljak izrađen od 100% platine Masa tog valjka jednaka je masi 1dm3 čiste destilirane vode 26 Koja je razlika između arhivskog i međunarodnog etalona kilograma?  27 Da li je etalon mase od 1kg relativno mali ili relativno veliki ? Relativno mali28 Koja je bila prva jedinica za vrijeme (od prapovijesti) ? Svi su već rabili satove koji su dan dijelili na 24sata, sat na 60 minuta i minutu na 60 sekundi29 Na koliko manjih jedinica je podijeljen dan ? 24 h30 Sat se dijeli na koliko minuta ? 60 min31 Koliko sekundi ima jedna minuta ? 60 s32 Koliko sekundi ima jedan dan ? 86400 s33 Kako je glasila prva definicija jedinice za vrijeme ? Jedinica za vrijeme je jedna sekunda koja trajekoliko i 1/86400 – ti dio dana34 Kako je danas definirana sekunda ? Jedna sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja kojeodgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja cezija 13335 Kako glasi današnja definicija jakosti elstruje od 1A ? Jedan amper je jakost one stalne (istosmjerne)struje koja protičući kroz dva paralelna, ravna i beskonačno duga vodiča, zanemarivog kružnog presjeka,međusobno razmaknuta za jedan metar u vakuumu stvara silu od 2×10-7N po metru duljine vodiča36 U kojim se sve skalama mjeri temperatura ? Celziusova skala, Reumirova skala, Fahrenheitovaskala,Kelvinova skala37 Koliko stupnjeva ima Celziusova skala ? 0°C – ledište vode - 100°C -vrelište38 Koliko stupnjeva ima Reumirova skala ? 0°R – ledište vode – 80°R - vrelište39 Koliko stupnjeva ima Fahrenheitova skala ? 32°F – ledište vode – 212°F - vrelište vode40 Kolika je temperatura ledišta vode kod Celsiusove, Reumirove, Fahrenheitove i Kelvinove skale ?32°F = 0°R = 0°C = 273,15K 41 Kolika je temperatura vrelišta vode kod Celsiusove, Reumirove, Fahrenheitove i Kelvinove skale ?80°R = 100°C = 100K = 180°F42 Kako je definirana temperatura “apsolutna nula” ?43 Kakav je odnos između stupnjeva Celziusa i Kelvina ?44 Što je to trojna točka vode ?45 Kolika je temperatura trojne točke vode ?46 Što je to mol ? Jedan mol je množina sustava koji ima toliko jedinki koliko ima atoma u 12 gramaugljika 12C 47 Brojem čega je određen broj jedinki koje čine 1 mol ? 1 mol = 6,0220942×1023 čestica 48 Kako se zove jedinica za svjetlosnu jačinu ? Jedna kandela (Cd) je svjetlosna jakost kojom svijetli izvor jednobojnog (monokromatskog) svijetla frekvencije 540THz (teraherc – tera = 1012) kad mu jakostzračenja iznosi 1,464mW 49 Napišite oznaku, naziv i iznos predmetaka (prefiksa) kojima se umanjuje vrijednost osnovne jedinice !d ® deci = 10-1 c ® centi = 10-2 m ® mili = 10-3 m ® mikro = 10-6 n ® nano =10-9 p ® piko = 10-12 f ® femto = 10-15 a ® ato = 10-1850 Napišite oznaku, naziv i iznos predmetaka (prefiksa) kojima se povećava vrijednost osnovne jedinice !da ® deka = 101 h ® hekto = 102 k ® kilo = 103 M ® mega = 106G ® giga = 109 T ® tera = 1012 P ® peta = 1015 E ® eksa = 101851 Koje su jedinice iznimke što se tiče korištenja predmetaka? - 1kg – osnovna mjerna jedinica za masua izražena je sa 1000 grama, te 1 tona što je 1000kg (nije dozvoljeno pisati 1kkg za 1 tonu ili 1Mg takođerza 1 tonu) Manje jedinice od grama – gram dobiva odgovarajući prefiks Veće jedinice od tone – tonadobiva odgovarajući prefiks1 sekunda – viša jedinica je 1 minuta, 1 sat, a ne 1das, 1hs, 1ks Vremenski manje jedinice – sekundi sedodaje odgovarajući prefiks52 Što je to etalon ? Etalon (pramjera, prametar, otjelovljenje mjere) metra napravljen je u obliku šipkepresjeka u obliku nečega između slova X i H (vidi sliku) iz 100% platineNa jednoj od gornjih ploha urezana su dva poprečna ureza čija je udaljenost odgovarala točno izračunatojduljini od 1/10000000 dijelu udaljenosti između pola i ekvatora53 Kako se još nazivaju etaloni (naš naziv) ?   Etalon metra (arhivski),kilograma54 Na koji način otjelovljujemo etalon “1 ampera” ?55 Kako se naziva vaga koja služi kao mjerna normala za električnu struju ?   Rayleighova ili strujna vaga56 Skicirajte kako izgleda strujna vaga !    57 Opišite postupak “vaganja” el struje ! Kako se mjeri ?Na postolje (vertikalni stup) stavi se poluga vage i ukoči Objesi se plitica za utege S druge strane seobjesi pomični svitak (svitak 1) Kod toga se pročita koliku on ima masu Odgovarajuću masu utega dodase na pliticu Vaga se otkoči i po potrebi dodavanjem ili oduzimanjem utega uravnoteži se Ponovno ju ukočimo Propustimo kroz sva tri svitka (spojena u seriju) željeni iznos struje koju mjerimopreciznim kompenzatorom Po jednadžbi izračunamo koliku masu utega trebamo dodati na pliticu,dodamo ju i otkočimo vagu Po potrebi ksrciramo masu utega i ukočimo vagu Iz iznosa mase utega koje smo dodali da uravnotežimo vagu prema jednadžbi izračunamo točan iznosstruje Izračunamo pogrešku mjerenja kompenzatora, podesimo slijedeću željenu vrijednost struje iponovimo postupak 58 Što je to Westonov element ? Westonov etalonski element ima kod 20,0°C elektromotornu silu točnoEW=1,018650VGrađen od CdSo,sastoji se od kristala,zasičene otopine091766902559 Kako izgleda Westonov element ? 60 Kolika je elektromotorna sila Westonovog elementa ? Elektromotornu silu točno EW=1,018650V61 Kolika je struja kratkog spoja Westonovog elementa ? Idozmax=1mA62 U koju se svrhu koristi Westonov etalonski element ? Koristi se isključivo kao izvor napona63 Da li je Westonov element osjetljiv na temperaturu prostora u kojem se nalazi ? Da,Zahtijeva pažljivorukovanje, stabilnu temperaturu (20,0°C), naravno ako želimo odgovarajuću točnost napona64 Temperature niže od koliko °C su opasne za njega ? Ako dođe na temperature ispod +4°C onda semože smatrati da je uništen65 Što su to amalgami ?66 Što je to “zasićena otopina” ?67 Skicirajte Westonov element ! 68 Kakva je to Zener-dioda ? Zener dioda se koristi u nepropusnom području Kod napona UZ počinje joj jako rasti struja i za vrlo mala povećanja napona Time ukupna struja sklopa jako raste, što ima zaposljedicu znatno povećanje pada napona na otporu – tj sve povećanje ulaznog napona se gubi kao padnapona na otporu RUl a UIzl se tek neznatno poveća69 Kako izgleda karakteristika Zener-diode ? 70 Da li se Zener-dioda koristi u propusnom ili u nepropusnom dijelu karakteristike ? Zener dioda sekoristi u nepropusnom području71 Zašto se danas radije (naročito u školskim laboratorijima) koristi etalon napona s Zener-diodama?U školama ali i laboratorijima se danas najčešće koriste naponski etaloni s Zener-diodama Zener diodase koristi u nepropusnom području Kod napona UZ počinje joj jako rasti struja i za vrlo mala povećanjanapona Time ukupna struja sklopa jako raste, što ima za posljedicu znatno povećanje pada napona naotporu – tj sve povećanje ulaznog napona se gubi kao pad napona na otporu RUl a UIzl se tek neznatnopoveća72 Koje je električke pojave sa strahom promatrao pračovjek ? Grom i munju73 Koja je razlika između groma i munje ? Grom je električno pražnjenje između oblaka i tla, odnosnopredmeta, bilja i živih bića na tluMunja je električno pražnjenje između čela i začelja oblaka ili između dva oblaka74 Što je to grmljavina ? Grmljavina je zvuk koji prati pojavu groma ili munje75 Što je to bljesak ili blisikanje ? Bljesak je svijetlost koja prati pojavu groma ili munjeBlisikanje je udaljena svjetlosna pojava vezana uz pojavu groma ili munje Obično je ta udaljenost takovelika da vrlo često i ne vidimo samu munju ili grom a i ne ćujemo grmljavinu76 Da li se i danas ljudi boje groma ? Da77 Što je to jantar (ćilibar) ? “Stari” Grci su opazili da nakit od jantara (čilibar – fosilna smola) kad jeprotrljan vunom privlači na sebe čestice prašine koje inače mirno lebde oko njega Opisao Tal iz Mileta oko600 god pn ere78 Što su opazili “stari Grci” kad su štap ili nakit od jantara protrljali vunenom krpom ?