Giáo dục kinh doanh 8 -Những bước tiếp theo để trở thành doanh nhân?There is document - Giáo dục kinh doanh 8 -Những bước tiếp theo để trở thành doanh nhân? available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Leadership & Management category.


233

views

on

Extension: PDF

Pages: 1

Download: 42Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Giáo dục kinh doanh 8 -Những bước tiếp theo để trở thành doanh nhân?
Transcripts
1 GIÁO D C KINH DOANH Giáo d c Kinh doanh trong nhà trư ng, các cơ s ñào t o ngh và k thu t Ch ñ 8 Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? Các tác gi George Manu Robert Nelson John Thiongo Klaus Haftendorn Biên d ch, Ch nh s a và Biên t p sang ti ng Vi t Lê Vân Anh Hoàng Văn Dương Tr nh Th Anh Hoa Nguy n Th Hoàng Y n M t s Chuyên gia c a Vi n khoa h c Giáo d c Vi t Nam Văn phòng T ch c Lao ñ ng Qu c t (ILO) t i Vi t Nam Trung tâm Đào t o Qu c t (ITC) c a ILO, Turin, Ý 2 B n quy n thu c Trung tâm Đào t o Qu c t (ITC) c a ILO 2008 Xu t b n ph m này ñư c b o v b i Đi u 2 c a Công ư c B n quy n Toàn c u Các yêu c u sao chép, d ch thu t hay chuy n ñ i m t ph n hay toàn b n i dung ph i xin phép Trung tâm Đào t o Qu c t c a ILO Trung tâm s n sàng ti p nh n các yêu c u như v y Tuy nhiên, các trích ño n ng n có th ñư c sao ch p mà không c n gi y phép n u như có chú thích rõ v ngu n tài li u Giáo d c Kinh doanh ISBN: 978-92-9049-487-4 Xu t b n l n ñ u 1996 Xu t b n l n th hai 2000 Xu t b n l n th ba 2002 Xu t b n l n th tư 2004 Xu t b n có hi u ch nh 2005 Xu t b n có hi u ch nh 2007 Xu t b n có hi u ch nh 2008 Xu t b n thí ñi m ti ng Vi t l n ñ u tháng 12 năm 2006 Xu t b n thí ñi m ti ng Vi t có hi u ch nh l n hai tháng 9 năm 2007 Xu t b n thí ñi m ti ng Vi t có hi u ch nh l n ba tháng 12 năm 2007 Xu t b n thí ñi m ti ng Vi t có hi u ch nh l n b n tháng 02 năm 2009 Xu t b n thí ñi m ti ng Vi t có hi u ch nh l n năm tháng 11 năm 2009 Các ñ a danh s d ng trong các xu t b n ph m c a Trung tâm Đào t o Qu c t c a ILO tuân th cách làm c a Liên hi p qu c Vi c trình bày các tài li u c a cơ quan này không hàm ý th hi n quan ñi m hay b t kì ñi u gì khác v phía Trung tâm liên quan t i th ch c a các qu c gia, khu v c hay vùng lãnh th ho c c a các cơ quan quy n l c, hay liên quan t i ranh gi i ho c biên gi i Các tác gi c a nh ng bài vi t, nghiên c u và các công trình khác ch u hoàn toàn trách nhi m v quan ñi m th hi n trong nh ng bài vi t, nghiên c u hay công trình khác mà h th c hi n và vi c xu t b n không có nghĩa là Trung tâm ng h các quan ñi m ñư c th hi n trong tài li u Có th nh n ñư c các n ph m c a Trung tâm, cũng như danh m c các n ph m m i khi liên h v i ñ a ch sau: Phòng n ph m Trung tâm Đào t o Qu c t c a ILO Viale Maestri del Lavoro 10 10127 Turin, Italy Tel: +39 11 693-6693 Fax: +39 11 693-6352 E-mail: publicationsitciloorg http://wwwitciloorg Phòng thư vi n Văn phòng ILO t i Hà N i, Vi t Nam 48-50 Nguy n Thái H c Hà N i, Vi t Nam Tel: +8443 734 09 02 Fax: +8443 734 09 04 Email: hanoiiloorg http://wwwitciloorg 3 L i nói ñ u Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam là m t nư c có dân s tr và ñang gia tăng Hàng năm có kho ng hơn m t tri u thanh niên gia nh p th trư ng lao ñ ng ñ tìm ki m vi c làm Chính ph Vi t Nam ư c tính ñ n năm 2010 s c n ph i t o ra kho ng tám tri u ch làm vi c m i ñ ñáp ng nhu c u vi c làm ngày càng tăng Đi u h t s c quan tr ng là thanh niên khi gia nh p th trư ng lao ñ ng c n ph i có trình ñ giáo d c và kĩ năng c n thi t ñ tìm vi c T ch c Lao ñ ng Qu c t (ILO) ñã xây d ng b tài li u Giáo d c Kinh doanh (KAB) bao g m các tài li u ñào t o v Giáo d c Kinh doanh B tài li u KAB ñư c xây d ng như c u n i trong quá trình h c viên chuy n t gh nhà trư ng ra nơi làm vi c Nó cung c p cho thanh niên nh ng ki n th c và kĩ năng quan tr ng trư c khi kh i s kinh doanh và trang b cho h không nh ng ki n th c v cách thành l p doanh nghi p mà còn v cách làm vi c hi u qu v i các doanh nghi p v a và nh và các doanh nghi p khác Năm 2005, ILO ñã gi i thi u b tài li u KAB t i Vi t Nam thông qua Chương trình thí ñi m v Vi c làm cho Thanh niên ILO ñã h tr Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t nam (VNIES), thông qua nhóm chuyên gia c a VNIES xây d ng Giáo trình m i v Giáo d c Kinh doanh (KAB) cho các trư ng Trung h c Ph thông (THPT) Vi t Nam b ng cách d ch và ch nh s a b tài li u KAB sang ti ng Vi t T năm 2006 ñ n 2008, v i s h tr tài chính t D án PRISED c a SIDA-ILO/VCCI (Gi m nghèo thông qua h tr t ng th phát tri n doanh nghi p nh ) và t Văn phòng ILO t i khu v c châu Á - Thái Bình Dương (ILO ROAP) t i Băng C c, VNIES và Trung tâm Đào t o và Phát tri n Ngu n nhân l c (TS-HRD) thu c B Giáo d c và Đào t o (MOET) ñã h p tác v i ILO t i Vi t nam tri n khai thí ñi m giáo trình KAB t i các trư ng THPT, Trung tâm Giáo d c Thư ng xuyên và D y ngh (TTGDTX-DN), Trung tâm K thu t T ng h p – Hư ng nghi p (TTKTTH-HN) t i các t nh: Thanh Hoá, Ngh An, Đà N ng, Qu ng Ngãi, TP H Chí Minh, Trà Vinh và Bình Phư c K t qu c a nh ng chương trình thí ñi m này ñã ñư c các cơ quan tham gia ñánh giá r t cao Sau thí ñi m, VNIES th hi n mong mu n l ng ghép m t s ph n quan tr ng c a KAB vào chương trình sách giáo khoa m i cho h th ng trư ng THPT trong tương lai TS-HRD cũng r t quan tâm ñ n vi c ch nh s a l i KAB ñ có th ñưa KAB tr thành m t môn h c t ch n chính th c trong ho t ñ ng giáo d c ngh ph thông c a các TTGDTX-DN, TTKTTH-HN Phiên b n m i 2009 có ch nh s a này là l n xu t b n th năm c a KAB b ng ti ng Vi t Phiên b n ch nh s a b ng ti ng Vi t l n này có nh ng ñ c ñi m sau: có nh ng ý ki n ph n h i t nh ng chương trình thí ñi m trư c ñây; có ý ki n ñóng góp c a các ñ i bi u ñã tham gia l p t p hu n cho Giáo viên (TOT) t i Đà L t vào tháng 12 năm 2008; có nh ng c p nh t l ng ghép nh n th c v gi i c a các chuyên gia v gi i ñ n t Văn phòng ILO ROAP t i Băng C c, Thái Lan; có các bài h c m i, ñ ng th i so n theo c u trúc và các bư c gi ng c a phiên b n g c có ch nh s a năm 2008 T năm 2008-2010, thông qua D án Th trư ng Lao ñ ng c a ILO-EC-MoLISA và v i s h p tác c a T ng c c D y ngh thu c B Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i (MoLISA), ILO ti p t c thí ñi m chương trình KAB t i 10 Cơ s d y ngh thu c các t nh Ninh Bình, Đà N ng, Lâm Đ ng, Thành ph H Chí Minh, B n Tre nh m m c tiêu xây d ng m t Chi n lư c dài h n v KAB cho h th ng giáo d c ngh nghi p c a Vi t Nam Xin chuy n l i c m ơn ñ c bi t ñ n PGS-TS Lê Vân Anh, Ths Tr nh Th Anh Hoa, Ths Nguy n Th Hoàng Y n thu c VNIES, ông Hoàng Văn Dương (ILO) và các chuyên gia v Gi i ñ n t Văn phòng ILO ROAP t i Băng C c, Thái Lan - nh ng ngư i ñã tham gia trong quá trình biên d ch, ch nh s a và hoàn thi n b giáo trình Giáo d c Kinh Doanh phiên b n 2009 này Xin chân thành c m ơn nh ng ñóng góp k thu t trong vi c xây d ng tài li u g c ban ñ u c a GSTS Nguy n H u Châu, PGSTS Đào Thái Lai (VNIES), ông Lê Ng c Châu, bà Tr n Lan Anh, bà Ph m Nguyên Cư ng và các Giáo viên cao c p SIYB, bà Đ Th Thanh Bình, bà Đào Mai Thanh, ông Bas Rozemuller và ông Kees Van Der Ree (ILO), các giáo viên và cán b qu n lí tham gia chương trình thí ñi m KAB các t nh Tháng 11 năm 2009 Rie Vejs Kjeldgaard Giám ñ c Văn phòng ILO t i Hà N i, Vi t Nam 4 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 4 Ch ñ 8 Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? M c tiêu c a Ch ñ : Giúp cho h c viên có th theo ñu i nh ng k ho ch ñ kh i s m t doanh nghi p Các bài h c c a ch ñ : Trang BÀI 1: CHU N B M T K HO CH KINH DOANH (9 TI T) 5 BÀI 2: ĐÁNH GIÁ CÁC Y U T TRONG KH I S KINH DOANH (1 TI T) 30 BÀI 3: CÁC NGU N THÔNG TIN VÀ S H TR (3 TI T) 34 BÀI 4: DUY TRÌ TƯ DUY DOANH NHÂN (3 TI T) 52 5 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 5 BÀI 1: CHU N B M T K HO CH KINH DOANH (9 TI T) I M c tiêu Sau khi h c xong bài này, các h c viên s có kh năng: • Xác ñ nh ñư c quá trình vi t m t k ho ch kinh doanh sau khi tìm hi u các bư c chính c a vi c vi t m t b n k ho ch kinh doanh; • Vi t ñư c m t b n k ho ch kinh doanh theo m u hư ng d n • Có thái ñ tích c c và ch ñ ng tìm ki m và phân tích thông tin trong quá trình xây d ng b n k ho ch kinh doanh II N i dung bài h c 1 Nh ng câu h i khi l p K ho ch kinh doanh 2 C u trúc c a m t b n K ho ch kinh doanh 3 Chu n b xây d ng K ho ch kinh doanh thông qua nghiên c u trư ng h p Café Ti n III Tài li u và phương ti n • Gi y A0, bút d , bìa màu • Máy chi u • HÌNH CHI U 1 • BÀI T P 1 • TÀI LI U PHÁT TAY 1, 2, 3 IV G i ý các ho t ñ ng d y h c Ho t ñ ng 1: Nh ng câu h i khi l p K ho ch kinh doanh 1 Giáo viên phát cho h c viên m i ngư i ba t gi y màu và yêu c u ghi ba câu h i mà h c viên th y c n thi t cho vi c l p k ho ch kinh doanh Sau khi vi t xong, giáo viên yêu c u h c viên lên dính các câu h i mà h v a ghi lên b ng 2 Giáo viên phân lo i các câu h i, có th k t h p dùng HÌNH CHI U 1 ñ t ng h p thành 10 d ng câu h i thư ng ñư c ñ t ra khi l p k ho ch kinh doanh 3 Giáo viên chia l p thành 10 nhóm nh , m i nhóm s th o lu n ñ tr l i 1 câu h i trong s 10 câu h i Sau ñó, giáo viên yêu c u l n lư t t ng nhóm lên trình bày, nhóm khác b sung 4 Giáo viên căn c TÀI LI U PHÁT TAY 1 ñ b sung và chính xác hoá nh ng câu tr l i cho h c viên Sau khi ñã cùng h c viên th o lu n và tr l i xong 10 câu h i, giáo viên phát TÀI LI U PHÁT TAY 1 cho h c viên và yêu c u h c viên v nhà nghiên c u thêm Lưu ý v l ng ghép gi i 6 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 6 1 Khi xây d ng k ho ch kinh doanh, c nam và n c n xác ñ nh ñư c nh ng ñi m m nh và ñi m y u c a mình Đi u quan tr ng là ph i nh n th c ñư c nh ng y u t này và l ng ghép chúng trong quá trình xây d ng k ho ch kinh doanh b i nó s góp ph n thành công trong vi c th c hi n các ho t ñ ng kinh doanh sau này 2 Giáo viên c n nh n m nh v i h c viên r ng c n tách các s li u v gi i tính, nhu c u và mong mu n c a nam và n (bao g m c khách hàng, nhà cung c p và ñ i th c nh tranh) K t lu n: • L p k ho ch kinh doanh là m t quá trình ñòi h i ngư i th c hi n ph i tích c c và trung th c tìm ki m thông tin, phân tích th trư ng và th c t trong các nh n ñ nh và nh ng con s d ki n Ho t ñ ng 2: C u trúc c a m t b n K ho ch Kinh doanh 1 Giáo viên nêu câu h i, theo các b n, b n K ho ch kinh doanh g m có nh ng n i dung gì? T i sao các b n nghĩ c n ph i có nh ng n i dung ñó trong b n K ho ch kinh doanh? 2 Giáo viên yêu c u h c viên ñ c TÀI LI U PHÁT TAY 2 ñ gi i thích và b sung cho h c viên n m ñư c c u trúc ch y u c a b n K ho ch kinh doanh 3 Giáo viên có th phôtô M u K ho ch kinh doanh trong Ch ñ 9 ñ phát cho h c viên ñ c và nghiên c u 4 Giáo viên nói v i h c viên r ng bư c ti p theo, chúng ta s th c hành xây d ng m t b n K ho ch kinh doanh thông qua m t nghiên c u trư ng h p K t lu n: • Trư c khi ñi vào xây d ng chi ti t m t b n K ho ch kinh doanh, c n xây d ng m t ñ cương v i c u trúc rõ ràng, ñ y ñ , c th và có k t c u lôgíc, ch t ch Ho t ñ ng 3: Chu n b xây d ng K ho ch kinh doanh thông qua nghiên c u trư ng h p Café Ti n 1 Giáo viên chia h c viên trong l p thành t ng ñôi và yêu c u các ñôi h c viên ñ c BÀI T P 1 nói v Café Ti n trong kho ng 30 phút Sau ñó, yêu c u h c viên nêu nh ng câu h i chung liên quan ñ n nghiên c u trư ng h p n u có 2 Giáo viên chia h c viên thành 8 nhóm nh Yêu c u các nhóm l n lư t th o lu n và vi t các câu tr l i ra gi y A0 Nhóm 1: Th o lu n và tr l i câu h i t 1-5 Nhóm 2: Th o lu n và tr l i câu h i t 6-10 Nhóm 3: Th o lu n và tr l i câu h i t 11-15 Nhóm 4: Th o lu n và tr l i câu h i t 16-20 Nhóm 5: Th o lu n và tr l i câu h i t 21-25 Nhóm 6: Th o lu n và tr l i câu h i t 26-30 Nhóm 7: Th o lu n và tr l i câu h i t 31-35 Nhóm 8: Th o lu n và tr l i câu h i t 36-39 7 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 7 3 Giáo viên yêu c u t ng nhóm lên trình bày k t qu th o lu n nhóm, các nhóm khác b sung ý ki n 4 Giáo viên t ng h p ý ki n và nh n m nh thông tin c n thi t ph i tr l i trong m i câu h i Trong quá trình cùng phân tích, t ng h p và k t lu n các câu h i v i h c viên, giáo viên s d ng TÀI LI U PHÁT TAY 3 ñ chính xác hoá ñáp án các câu tr l i cho h c viên K t lu n: • Đ chu n b l p m t k ho ch kinh doanh, c n ph i thu th p các thông tin c n thi t và d ki n các kh năng có th có v th trư ng liên quan ñ n công vi c kinh doanh V K t lu n chung • Đ chu n b kinh doanh c n ph i có k ho ch kinh doanh • Vi c xây d ng k ho ch kinh doanh c n xác ñ nh m c tiêu dài h n và ng n h n c a vi c kinh doanh, xác ñ nh rõ khi nào ti n hành nh ng ho t ñ ng kinh doanh • C n tích c c, trung th c trong tìm ki m thông tin, phân tích th trư ng và các d li u • C n th c t trong các nh n ñ nh và nh ng con s ư c tính • Sau khi xây d ng xong K ho ch kinh doanh, c n xem l i các ph n và nghiên c u kh năng có th th c hi n các ho t ñ ng như th nào ñ ñ t ñư c l i nhu n t i ña VI G i ý ñánh giá và ki m tra 1 K ho ch kinh doanh là gì? Hãy ch n câu tr l i ñúng trong s các câu sau A M t b n k ho ch c a Chính ph mô t cách kinh doanh B M t l trình ñ làm ch và ñi u hành m t doanh nghi p C M t k ho ch hàng năm v vi c ph i s n xu t bao nhiêu D M t văn b n th hi n m c tiêu và m c ñích c a m t doanh nghi p và xác ñ nh rõ khi nào ñ t ñư c nh ng m c tiêu Đáp án: B, D (Tham kh o TÀI LI U PHÁT TAY 1) 8 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 8 CH Đ 8, Bài 1 HÌNH CHI U 1 NH NG CÂU H I KHI L P K HO CH KINH DOANH 1 K ho ch kinh doanh là gì? 2 T i sao ph i l p k ho ch kinh doanh? 3 Khi nào c n l p m t b n k ho ch kinh doanh? 4 Có m y lo i k ho ch kinh doanh? 5 Ai là ngư i l p k ho ch kinh doanh? 6 Vi t m t k ho ch kinh doanh như th nào? 7 C n ph i hoàn thành cái gì trong k ho ch kinh doanh? 8 Hình th c m t b n k ho ch kinh doanh như th nào? 9 K ho ch kinh doanh bao g m nh ng gì? 10 C u trúc m t b n k ho ch kinh doanh như th nào? 9 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 9 CH Đ 8, Bài 1 TÀI LI U PHÁT TAY 1 1 K ho ch kinh doanh là gì? A M t tài li u gi i thích rõ ràng các m c ñích và các m c tiêu c a m t doanh nghi p và ñ cương phác th o làm th nào và khi nào h có th ñ t ñư c k t qu ñó B M t hư ng d n có c u trúc ñ ñ t ñư c m c tiêu kinh doanh C M t l trình ñ s h u và v n hành m t doanh nghi p D M t ñ xu t, trong ñó mô t cơ h i kinh doanh E M t chương trình hành ñ ng chi ti t v ch ra ñư c m i khía c nh c a ñ xu t kinh doanh ñó 2 T i sao ph i l p k ho ch kinh doanh? K ho ch kinh doanh h tr : • Duy trì s t p trung c a b n vào các m c tiêu và các chi n lư c ñã ñ ra • Huy ñ ng tài chính t bên ngoài • Hư ng d n b t ñ u m t công vi c kinh doanh • Hư ng d n qu n lí m t công vi c kinh doanh • Liên l c rõ ràng v i các bên quan tâm • Ch ra công vi c kinh doanh c a b n có nh ng cơ h i thành công • Ch ra th trư ng t t cho s n ph m ho c d ch v c a b n • So sánh công vi c kinh doanh th c t khác v i d ñoán 3 Khi nào vi t m t b n k ho ch kinh doanh? • Khi nghĩ ñ n vi c làm kinh doanh • Trư c khi b t ñ u kh i s doanh nghi p • Khi có yêu c u c p nh t công vi c kinh doanh • Khi c n thu th p thông tin m i • Khi c n có thêm kinh nghi m m i 4 Có m y lo i k ho ch kinh doanh? • Dành cho doanh nghi p bán l • Dành cho doanh nghi p bán buôn • Dành cho doanh nghi p cung c p d ch v 10 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 10 • Dành cho doanh nghi p s n xu t • Dành cho ñơn v c p v n • Dành cho ch s h u/qu n lí • Dành cho b t kỳ lo i hình kinh doanh nào khác 5 Ai là ngư i l p k ho ch kinh doanh? • Ngư i ch /qu n lí vi t m t b n k ho ch kinh doanh khi h b t ñ u kh i s m t doanh nghi p • M t cơ quan tư v n/h tr , ho c m t chuyên viên như k toán có th giúp b n vi t m t s ph n c a k ho ch kinh doanh ñ nó tr nên bài b n • M t chương trình máy tính v i mô hình m u có th ñư c ch nh s a và s d ng ñ phù h p v i công vi c kinh doanh c a b n M ng Internet cũng có th cung c p các ví d tham kh o 6 L p m t k ho ch kinh doanh như th nào? • B ng cách xác ñ nh t t c các câu h i có liên quan ñ n vi c kinh doanh • B ng cách xác ñ nh rõ nh ng thông tin nào c n thi t ñ tr l i t t c các câu h i • B ng cách thu th p ñư c t t c nh ng thông tin c n thi t • B ng cách so sánh v i nh ng kh năng khác • B ng cách ñưa ra m t quy t ñ nh cho m i câu h i 7 Cái gì c n ph i hoàn thành trong m t b n k ho ch kinh doanh? • Ngư i ch doanh nghi p s xem xét k ho ch kinh doanh c a mình m t cách thư ng xuyên ñ ki m tra các hành ñ ng và các k ho ch ñư c th c hi n nh t quán hay không • Ngư i ch doanh nghi p s trình bày k ho ch kinh doanh c a mình t i ngân hàng khi th o lu n v vi c vay v n • Ngư i ch doanh nghi p s th o lu n t ng ph n khác nhau c a k ho ch kinh doanh v i nhóm có cùng s quan tâm 8 Hình th c m t b n k ho ch kinh doanh như th nào? • K ho ch kinh doanh nên ñư c ñánh máy và ñư c ñóng bìa ñ p • Hình th c bên ngoài c a b n k ho ch kinh doanh nên ñ p • Nên có m t ph l c • Nên có ph n tóm t t • M i b n pho to nên ñư c ñánh s • B n nên ký hi u ñ th hi n rõ ai là ngư i trình bày • Đ dài c a k ho ch kinh doanh tùy thu c vào tính ch t c a công vi c kinh doanh 11 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 11 9 K ho ch kinh doanh bao g m nh ng gì? • Các khách hàng • Các ñ i th c nh tranh • Các nhà cung c p • Các chuyên gia tài chính • Ngư i lao ñ ng • S n ph m • Đ a ñi m • Thi t b 10 C u trúc m t b n k ho ch kinh doanh như th nào? • T bìa • M c l c • L i nói ñ u • Mô t doanh nghi p • Thông tin v ngư i ch doanh nghi p ho c ngư i xúc ti n công vi c kinh doanh • K ho ch marketing • K ho ch t ch c nhân s • K ho ch th c hi n • K ho ch tài chính • Các ph l c (Tham kh o M u K ho ch kinh doanh trong Ch ñ 9) 12 CH Đ 8, Bài 1 BÀI T P 1 Café Ti n Dung năm nay 25 tu i M cô r t thành công trong vi c kinh doanh cho thuê thi t b xây d ng và cha cô là gia sư d y nh c tư trư ng trung h c, Dung là thành viên c a câu l c b T nhiên c a trư ng Dung cũng là thư ký c a Câu l c b Doanh nghi p năng ñ ng (CLB) - ñơn v ñã h tr cho phong trào thanh niên trư ng Thông qua CLB, Dung ñã làm vi c t i “Quán Café Ti n” - m t ñ i lý kinh doanh th c ph m t nhiên r t thành công thành ph ñó, cô ñã có kinh nghi m và th c hành các cách m c a hàng Café Ti n thông qua vi c tham gia vào t t c các công vi c và th o lu n kinh doanh v i nhân viên và ông ch Cô ñã ñư c nh n ch ng ch lo i gi i sau khi k t thúc khóa h c c a mình Sau ñó vài năm, Dung theo h c chuyên ngành chính v Công ngh Thông tin và Truy n thông và chuyên ngành ph v qu n lí khách s n nh t i m t trư ng cao ñ ng Cô ñã thi t k và th c hi n m t h th ng công ngh thông tin và truy n thông cho nh ng khách s n nh trong 3 tháng th c t p c a mình D án này ñã nh n ñư c gi i nh t trong 1 cu c thi v “ý tư ng sáng t o” Sau khi t t nghi p và làm vi c m t th i gian ng n t i 1 khách s n khá l n trong thành ph , Dung có ñ kh năng th c hi n và giành ñư c h p ñ ng qu n lí quán Café Ti n n m ñ i di n v i c ng chính c a trư ng mà cô ñã h c Quán Café Ti n n m t ng 1 và phía trư c là bãi c ñ p c a ngôi trư ng ñó Dung cung c p các thông tin sơ lư c và th o lu n v i m i ngư i xung quanh quán Café Ti n M t ngư i ph n ñã ñi u hành quán Café Ti n kho ng 10 năm trư c, theo gi y phép kinh doanh c a chính quy n thành ph , sau này bà ñã thành l p hãng ch bi n th c ph m và cung c p cho các siêu th ñ a phương G n ñây, bà ñã chuy n ra nư c ngoài sinh s ng và m r ng kinh doanh t i ñó Quán Café Ti n r t r ng rãi, t p trung vào các ñ i tư ng trong trư ng h c v i kho ng 3000 ngư i (bao g m nhân viên, công nhân và h c viên) và 3000 ngư i dân trong thành ph , m t s ngư i khách qua ñư ng và m t s ngư i khác làm vi c trong các văn phòng và các công ty g n trư ng Quán Café Ti n m c a lúc 7 gi sáng, ñóng c a lúc 8 gi t i và ph c v cho kho ng 900 khách nam, n m i ngày Quán Café Ti n ph c v t n nơi ñ i v i khách hàng g n và có d ch v ñem ñ n t n nhà và ph c v tr c ti p t i nhà (t ph c v và có nhân viên ph c v ) Có 4 quán Café Ti n khác g n nơi nh n nh p nh t c a thành ph Quán Café Ti n th nh t có xu hư ng r t ñông khách nhưng ñ a ñi m l i h p Quán Café Ti n th 2 là m t cơ s ho t ñ ng theo hình th c như ng quy n qu c t và giá c r t cao Quán Café Ti n th 3 t ng th 3 c a tòa nhà bên c nh và quán th 4 n m m t ph khu t phía sau và là lo i quán “cóc” Quán Café Ti n d ki n có thu nh p ròng kho ng là 120 tri u ñ ng m t năm Thu nh p ròng trung bình m t tháng là 10 tri u ñ ng sau khi ñã tr 28% thu thu nh p t l i nhu n trư c thu T t c hàng hóa bán ra ñ u ch thu b ng ti n m t Chi phí các m t hàng và th c ph m bán ra và các chi phí tr c ti p hàng tháng khác chi m kho ng 50% doanh thu, t t c các chi phí gia tăng chi m 28%, thu giá tr gia tăng 5% và lãi ròng là 17% T ng doanh thu hàng tháng là 60 tri u 13 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 13 ñ ng và chi phí c a các hàng hóa/các lo i th c ph m ñ bán là 30 tri u Các chi phí ho t ñ ng khác bao g m 2 tri u ñ ng ti n thuê nhà, 450,000 ñ ng ti n nư c, 600,000 ñ ng ti n ñi n tho i, 700,000 ñ ng ti n ñi n, 500,000 ñ ng ti n ñi l i, 200,000 ñ ng ti n văn phòng ph m, 800,000 ñ ng ti n s a ch a b o dư ng và v sinh, 450,000 ñ ng lãi su t ti n vay và 300,000 ñ ng dành cho chi phí khác S ti n nói trên g n như không thay ñ i trong t t c các tháng c a năm Quán Café Ti n m i tháng tr 9 tri u ñ ng ti n lương cho 11 nhân viên, bao g m c ch quán Có 2 ñ u b p (có th thêm ngư i tùy theo yêu c u), 1 th qu , 1 ngư i trông c a hàng/mua bán nguyên li u, 4 ngư i ch y bàn và 2 ngư i quét d n T t c ñ u dư i s qu n lí c a Dung T t c nhân viên ñ u thành th o công vi c k t khi m c a hàng vì t t c ñ u có ch ng ch ph c v khách s n và căng tin phù h p v i các v trí h ñ m nh n Trư c khi quán Café Ti n m c a tr l i, ph i c n 200 tri u ñ ng s d ng cho các vi c sau: 30 tri u ñ ng cho hàng hoá (d tr ), 55 tri u ñ ng ñ mua xe t i nh cũ, 25 tri u ñ ng ti n thi t b kho, 18 tri u ñ ng ti n dao, kéo và d ng c bàn ăn, 30 tri u ñ ng trang thi t b nhà b p, 23 tri u ñ ng cho thi t b , 5 tri u ñ ng cho t t c các công vi c chu n b cho vi c m l i c a hàng và 14 tri u ñ ng ti n m t Dung có m t n a s ti n t ti n ti t ki m c a cô M cô s cho vay m t n a không tính lãi, trong khi ñó ngân hàng có th cho cô vay ph n n a còn l i v i lãi su t 10%/ năm Dung cũng d ki n kh u hao hàng tháng cho các tài s n c ñ nh là 1 tri u ñ ng Thêm vào ñó, quán Café Ti n n m trong cùng m t tòa nhà cùng v i m t trung tâm thông tin và m t qu y Café Ti n Internet, do câu l c b ch doanh nghi p c a trư ng ñi u hành Quán Café Ti n ph c v ñ u ng nóng, ñ ăn nhanh, hoa qu , salát rau và kem cũng như th c ăn nh có l i cho s c kh e Giá c ch p nh n ñư c và n m trong ph m vi cho phép c a khách hàng, trong ñó v n duy trì ch t lư ng Café Ti n như trư c ñây Dung d ñ nh ti p t c qu n lí quán Café Ti n như v y Tuy nhiên ñ thu hút ñư c nhi u khách hàng hơn, cô tri n khai k ho ch như sau: Thi t k các t qu ng cáo th t ñ p, l p ñ t b ng qu ng cáo ñi n t v i nh ng thông ñi p thú v , chơi nh c ch t lư ng cao, gi i thi u s n ph m ñ n t ng khách hàng, s d ng ñ ngh có ch t lư ng và ñ ñ c ti n nghi, c i t o c nh quan chung và trang trí n i th t, ñ cao tính nhã nh n c a nhân viên và tính nhanh chóng c a d ch v , duy trì ch t lư ng v sinh và s ch s kh p m i nơi, tránh s ùn t c trong c a hàng b ng vi c b trí riêng r các v trí theo các lo i d ch v khác nhau Cô cũng có k ho ch th c hi n các ho t ñ ng b sung khác như: B o tr giáo d c cho 10 tr em tr i tr nhi m HIV/AIDS, tài tr cho qu ngư i cao tu i, tư v n cho ph n , nam gi i có k ho ch t kinh doanh, cũng như tham gia các bu i mít tinh c a y ban c i thi n môi trư ng thành ph T nh ng thông tin trong ñ xu t quán Café Ti n c a Dung, hãy ghi câu tr l i c a b n vào ph n ñ tr ng phía dư i m i câu h i sau 1 B n có th thu th p ñư c nh ng thông tin cá nhân gì v Dung t mô t trên? 2 Dung ñã nghiên c u thông tin như th nào ñ quy t ñ nh b t ñ u kinh doanh quán Café Ti n? 3 T i sao ñây l i là ý tư ng hay cho Dung khi t mình kinh doanh b ng cách m quán Café Ti n? 14 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 14 4 B n có th mô t b n ch t và cơ c u t ch c c a Café Ti n t các thông tin ñã ñư c ñưa ra? 5 T i sao Dung thích ñ a ñi m Café Ti n và coi ñó như là m t l i th so v i các v trí khác? 6 Nh ng kĩ năng, ñ c ñi m và kinh nghi m nào cho th y Dung s thành công trong công vi c kinh doanh? 7 Các s n ph m và nh ng d ch v nào ñư c ph c v quán Café Ti n? 8 Nhu c u c a khách hàng ñ i v i các s n ph m và d ch v trong 1 quán Café Ti n như th nào? 9 Ai là nh ng khách hàng ti m năng c a Café Ti n? 10 K ho ch c a Dung ñ thu hút nh ng khách hàng ñ u tiên cho quán Café Ti n c a cô là gì ? 11 Bao nhiêu khách hàng s ñư c ph c v t i nhà hàng trong m t ngày? 12 Khách hàng c a Dung ñ n t nh ng khu v c nào? 15 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 15 13 Th ph n c a Café Ti n là bao nhiêu? 14 Đi u gì cho th y Café Ti n có cơ h i phát tri n ? 15 Nh ng ñi m l i th cho th y Café Ti n có kh năng thành công hơn các ñ i th khác? 16 Nh ng chi n lư c nào mà Dung d ñ nh th c hi n ñ thu hút nhi u khách hàng hơn n a cho quán Café Ti n c a cô? 17 C n bao nhiêu nhân viên ph c v ñ cho quán ho t ñ ng có hi u qu nh t? 18 Nh ng nhi m v nào ñư c giao cho t ng nhân viên ñ th c hi n công vi c trong quán Café Ti n? 19 Nh ng ph m ch t gì c a nhân viên c n có ñ h có th th c hi n hi u qu các nhi m v c a mình? 20 Sơ ñ t ch c nhân s c a Café Ti n như th nào? 21 Nh ng d ch v chuyên nghi p ho c bên ngoài nào s ñư c Dung s d ng ñ h tr công vi c kinh doanh c a cô? 16 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 16 22 Nh ng lo i trang thi t b nào mà Café Ti n s d ng ñ h tr cho vi c cung c p các s n ph m và d ch v ch t lư ng cho các khách hàng ? 23 Nh ng yêu c u b t bu c nào ñ i v i quán Café Ti n ñ ho t ñ ng theo ñúng lu t? 24 T ng s v n mà Dung c n ñ b t ñ u m quán Café Ti n? 25 V n ñóng góp c a Dung là bao nhiêu trong ngu n tài chính c a quán? 26 Dung d ñ nh vay bao nhiêu ti n? 27 Nh ng tài li u nào mà Dung c n có ñ giúp cô vay thêm v n? 28 Nh ng h sơ và báo cáo nào c n ph i có ñ kinh doanh Café Ti n? 29 T ng doanh s c a quán trong m t tháng và m t năm là bao nhiêu? 30 Nh ng chi phí nào c n thi t ñ quán Café Ti n b t ñ u ho t ñ ng? 17 31 C n ph i có bao nhiêu v n lưu ñ ng ñ ho t ñ ng quán Café Ti n? 32 T ng giá tr tài s n c ñ nh cho quán Café Ti n là bao nhiêu? 33 T ng chi phí cho m i kho n chi cho quán Café Ti n là bao nhiêu như sau: • D tr (hàng hoá, th c ph m) • Lao ñ ng (t t c nhân viên) • Chi phí ho t ñ ng (thuê văn phòng, ñi n) 34 Doanh s và chi phí c a Café Ti n cho năm ñ u tiên là bao nhiêu? Ch ra doanh s và d báo chi phí cho năm ñ u tiên theo m u sau Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ng Doanh thu Doanh s b ng ti n m t T ng doanh thu Chi phí Chi phí hàng hoá-th c ph m Chi phí lao ñ ng Chi phí ho t ñ ng Chi phí chu n b m quán Café Chi tr lãi kho n vay Kh u hao tài s n c ñ nh T ng chi phí L i nhu n trư c thu Thu thu nh p (28% Lãi ròng 18 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 18 35 Café Ti n thu ñư c bao nhiêu ti n cho ñ n cu i năm ñ u tiên? Ch ra d báo lưu chuy n ti n m t c a Café Ti n cho năm ñ u theo m u sau Kho n m c THÁNG HO T Đ NG Kh i ñ u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T NG Dư ñ u kỳ Ti t ki m c a Dung Vay gia ñình Vay Ngân hàng Thu bán hàng T ng thu ti n m t Chi ti n m t D tr và chi phí hàng bán Chi nhân công Chi phí trư c khi ho t ñ ng Chi phí ho t ñ ng Xe t i Thi t b kho hàng Thi t b n u ăn D ng c bàn ăn Đ ñ c trong nhà hàng Lãi su t kho n vay Thu T ng chi ti n m t Dư cu i kỳ 19 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 19 36 Cu i năm th nh t Dung có th thu ñư c bao nhiêu l i nhu n? Ch ra báo cáo thu nh p d tính cho năm th nh t theo m u sau D ki n k t qu ho t ñ ng s n xu t - kinh doanh năm ñ u (Đơn v tính: 1,000 ñ ng) 1 Doanh thu bán hàng ti n m t 2 Chi phí hàng bán 3 Lãi g p CÁC KHO N CHI PHÍ 4 Lao ñ ng 5 Ti n thuê ñ a ñi m 6 Ti n nư c 7 Đi n tho i 8 Đi n 9 V n chuy n, ñi l i 10 Văn phòng ph m 11 B o dư ng 12 Tr lãi su t ti n vay 13 Kh u hao 14 Chi chu n b m quán 15 Chi phí khác 16 T ng các kho n chi phí (16 = 4 -> 15) 17 T ng chi phí ho t ñ ng (2 +16) 18 L i nhu n trư c thu (3 - 16) 19 Thu thu nh p doanh nghi p ư c tính 20 Lãi ròng (sau thu ) (20 = 18 - 19) 20 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 20 37 T ng giá tr c a Café Ti n ñ n cu i năm th nh t? Ch ra d báo b ng cân ñ i thu chi cho năm th nh t theo m u sau D ki n B ng cân ñ i k toán vào cu i năm th nh t (Đơn v tính: 1,000 ñ ng) TÀI S N Tài s n lưu ñ ng Ti n m t (s dư cu i năm) Hàng (d tr ) T ng c ng tài s n lưu ñ ng: Tài s n c ñ nh Xe t i Kho hàng D ng c bàn ăn D ng c n u ăn Đ ñ c Giá tr ban ñ u c a tài s n c ñ nh T ng giá tr tài s n N N gia ñình N ngân hàng T ng n Ph n s h u c a Dung T ng n và ph n s h u c a Dung 38 T ng l i nhu n c a Café Ti n chi m bao nhiêu ph n trăm trong doanh thu? 39 Nh ng ñi u gì ñã cho th y Dung là m t nhà doanh nghi p có trách nhi m ñ i v i xã h i, ngư i c ng hi n m t ph n giá tr cho xã h i? 21 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 21 CH Đ 8, Bài 1 TÀI LI U PHÁT TAY 2 C u trúc m t b n k ho ch kinh doanh Khi d th o m t b n k ho ch kinh doanh, c n th y r ng ñ t k ho ch là m t khâu quan tr ng trong quá trình phát tri n kinh doanh Đ t k ho ch giúp doanh nhân xác l p nh ng m c tiêu dài h n và ng n h n c a vi c kinh doanh m i Đ c bi t, m t b n k ho ch kinh doanh có nh ng ph n sau ñây: • Kh ng ñ nh kh năng thành công trong kinh doanh (b ng nh ng thông tin cá nhân và kinh nghi m kinh doanh) • Xác ñ nh rõ ràng nh ng ho t ñ ng ñ ñi u hành kinh doanh thành công • Tìm ra t t c các ngu n l c có s n cho vi c kinh doanh và xem chúng có th k t h p như th nào ñ ñ t ñư c l i nhu n t i ña • Tìm ra nh ng tiêu chí hoàn thành m i công ño n c a ho t ñ ng kinh doanh ñ so sánh ñ i chi u v i th c t th c hi n Đi u ñó ñư c s d ng ñ ki m tra các ho t ñ ng kinh doanh ñang di n bi n Thông tin cá nhân: M c ñ u tiên trong b n k ho ch là mô t thông tin cá nhân, bao g m: Tên tu i, ñ a ch , thư ñi n t , s ñi n tho i, h c v n, tình tr ng gia ñình, gi i tính, tu i và hi n tr ng s c kho Kinh nghi m kinh doanh: Kh năng c a doanh nhân ñ s n xu t ra s n ph m và n m b t nhu c u c a th trư ng c n ñư c nêu rõ Trên cơ s ñó, ñ ng l c và kinh nghi m c a cá nhân là tiêu chu n quan tr ng nh t ñ ñánh giá tính hi u qu c a m t doanh nghi p C u trúc và mô t doanh nghi p: Đ i v i m t doanh nghi p trong giai ño n hình thành, c n nêu ra hình th c pháp lý và cơ c u v v n cũng như mô t quá trình s n xu t C nh tranh th trư ng: Trong ph n này nh ng thông tin sau ñây c n ñư c nêu rõ: Quy mô th trư ng, s phát tri n ti m năng và s chia s th ph n trên th trư ng; kh năng c nh tranh ti m năng trong tương lai và hi n t i; nh ng cơ h i m r ng sang ñ a ñi m kinh doanh khác Ho t ñ ng s n xu t ho c quá trình bán s n ph m ho c d ch v : Nh ng chi ti t chuyên môn v k thu t có th không c n nêu Nhưng vi c mô t các s n ph m ho c d ch v c a doanh nghi p s làm rõ ràng ý tư ng v hàng hoá mà doanh nghi p bán Do ñó, ñi u quan tr ng nh t trong ph n này là mô t t i sao s n ph m ho c d ch v c a doanh nghi p l i t t hơn c a các ñ i tác c nh tranh 22 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 22 Th c tr ng tình hình tài chính: V n c n thi t ñ kh i ñ ng công vi c kinh doanh c n ñư c ch rõ, v i tài s n và n , ch ra t l ñóng góp c a ch doanh nghi p B t kỳ ai kh i ñ u m t công vi c kinh doanh cũng c n có m t lư ng v n góp nh t ñ nh T l ti n m t và tài s n góp vào doanh nghi p càng cao thì càng ít ph i vay thêm v n N u vay ti n ho c có ngu n ti n g i ngân hàng nào ñó thì có ba lo i tài li u c n ñ minh ch ng cho th c tr ng và giá tr ngu n tài chính c a b n: b n kê tài kho n cá nhân ngân hàng và gi y xác nh n c a ngân hàng, b n khai hoàn thu cá nhân và thư gi i thi u c a các doanh nghi p B n kê khai th c tr ng tình hình tài chính cá nhân, bao g m c kê khai tài s n c a cá nhân theo giá tr th trư ng hi n hành và ti n ñi vay c a gia ñình ho c ti n vay c a ngư i ngoài không ph i trong gia ñình B n kê thu thu nh p nh ng năm trư c ñây không c n dùng ñ n, song n u có, b n có th s d ng ñ ch ng minh ngu n thu nh p c a mình Nh ng thư gi i thi u t các nhà chuyên môn, các nhà cung c p, các doanh nhân ñang hành ngh có th s d ng làm minh ch ng cho uy tín và ñ tin c y ñ i v i b n Ph n tài chính trong b n k ho ch còn mô t vi c s d ng v n vay trong vi c kinh doanh và kh năng thanh toán tr v n Nó còn là s cam k t r ng vi c kinh doanh có th ñư c ñi u hành có k t qu Cu i cùng nó cũng ñư c dùng như tài li u h a h n s thanh toán v n vay như ñã cam k t 23 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 23 CH Đ 8, Bài 1 TÀI LI U PHÁT TAY 3 Hư ng d n tr l i m i câu h i liên quan ñ n quán Café Ti n như sau: 1 Ghi chép thông tin cá nhân c a Dung như: Các tên khác, ñ a ch , e-mail, s ñi n tho i, h c v n, tình tr ng gia ñình, gi i tính và tu i tác theo ñ a ñi m 2 Nh n m nh các phương pháp thu th p thông tin như: Th o lu n, ph ng v n các khách hàng ti m năng, nhân viên, nghiên c u h sơ, tài li u và nh ng ñ i tác c nh tranh 3 Liên k t nh ng lý do kinh t , tâm lý, xã h i trong kinh doanh v i vi c m Café Ti n c a Dung 4 Nêu nh ng ưu ñi m c a lo i hình kinh doanh cá th ñ i v i m t công vi c kinh doanh nh trong giai ño n ñ u như trư ng h p c a Dung 5 Đ a ñi m ñ p cũng t o nên thành công c a Dung trong kinh doanh Nêu b t nh ng nét ñ c trưng v kinh t như: Đ a ñi m c nh tranh, giao thông thu n ti n, khách hàng/dân cư, kh năng có th truy c p, cách b trí ñ a ñi m và v n ñ thông tin 6 Xác ñ nh các thông tin như: Thông tin cá nhân, ñ ng l c, kinh nghi m, quá trình ñào t o và các tiêu chí khác, giúp Dung có th ñi u hành c a hàng Café Ti n m t cách thành công 7 Li t kê các s n ph m và d ch v bán trong nhà hàng Café Chú ý, ch nên t p trung kinh doanh m t s s n ph m, ñây là l i khuyên ñ i v i m t doanh nghi p nh 8 Nh n m nh quán Café ñã kinh doanh nh ng s n ph m có t hơn mư i năm và nh ng s n ph m ñó ñư c khách hàng ưa thích Quán Café ñã làm ăn có lãi ñáng k 9 Li t kê các khách hàng ti m năng như sinh viên, giáo viên, công nhân, nhân viên văn phòng và khách vãng lai Nêu nh ng ñ c ñi m c a h 10 Thu hút và duy trì lư ng khách hàng thư ng lui t i quán thư ng xuyên là m t chi n lư c ñúng ñ n 11 Ghi nh n là ít nh t m i ngày có chín trăm khách ñư c ph c v và kh năng còn có th nhi u hơn th Li t kê các ngu n khách hàng như: Các t ch c, các khu buôn bán nơi nhà hàng Café ñ t ñ a ñi m k c nh ng văn phòng g n và khách vãng lai 12 Khách hàng c a Dung là nh ng ngư i dân trong thành ph , khách hàng qua ñư ng và h c sinh, cán b sinh s ng, h c t p và làm vi c g n khu v c quán Café Ti n 13 Lưu ý v th ph n chi m mư i lăm ph n trăm (15%) và kh năng còn tăng hơn n a 14 Kh năng tăng trư ng ñư c căn c theo nh ng xu hư ng, ñ c ñi m, cơ h i khác có th ñư c khai thác, cho phép nhà hàng Café ñ phát tri n hơn n a (căn c vào hoàn c nh ñ a phương) 15 Nêu b t các ñ c ñi m như v trí, giá c , cách trình bày, không gian và s thu n ti n ñã t o ra l i th c nh tranh cho nhà hàng Café Ti n 16 Xác ñ nh ít nh t trên mư i chi n lư c xúc ti n nh m c i ti n ch t lư ng s n ph m, d ch v và môi trư ng chung, b u không khí xung quanh và v b ngoài c a nhà hàng 24 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 24 17 Nêu mư i m t (11) nhân viên c n cho vi c ñi u hành nhà hàng k c ngư i giám sát 18 Li t kê nhi m v c a m i ngư i làm công và các ph n vi c h ñ m nhi m 19 Cho bi t ch c danh c a m i nhân viên và nh ng ph m ch t tương ng t ng ngư i ph i có 20 V sơ ñ qu n lí trong ñó ngư i giám sát ho c ch nhà hàng ñ ng ñ u và nh ng ngư i làm công khác c p dư i 21 Ch p n i các ho t ñ ng Dung ti n hành trong quá trình thành l p nhà hàng v i các ngu n cung c p chuyên môn phù h p như: Lu t sư, chuyên gia tài chính, công ty kinh doanh ñ a c, k sư và các nhà chuyên môn khác s c n ñ n 22 Li t kê trang thi t b , công c , máy móc, thi t b c ñ nh và nh ng thi t b khác s ñư c s d ng trong nhà hàng 23 Xác ñ nh nh ng h p ñ ng tho thu n, gi y phép kinh doanh c a thành ph , m c thu ph i n p và m t s quy ñ nh mà Dung ph i tuân th 24 Li t kê tài s n c ñ nh và hi n hành ñ có th m nhà hàng, v i v n kho ng hai trăm tri u 25 Lưu ý v n t có c a Dung tr giá 100 tri u t ti n ti t ki m c a cô 26 Lưu ý vi c ngân hàng cho cô vay 50 tri u v i lãi su t 10% và m cô có th cho vay 50 tri u không ph i tr lãi 27 Xác ñ nh nh ng tài li u ch ng minh như: Ch ng ch ngh nghi p, các b ng khen, thư khen, b n khai ngân hàng và hoàn thu 28 Li t kê nh ng b n ghi và báo cáo mà Dung lưu gi như: S ngân phi u, gi y biên nh n, ti n tiêu trong văn phòng, b ng lương, phi u mua hàng, b n khai thu , báo cáo lưu chuy n ti n m t, b n kê thu nh p, b ng cân ñ i k toán vv… 29 Lưu ý s li u doanh thu d báo là 60 tri u ñ ng hàng tháng, do ñó s là 720 tri u ñ ng/năm 30 Chi phí trư c khi b t ñ u ho t ñ ng là 5 tri u và ñưa ra các ví d phù h p 31 Tính toán v n lưu ñ ng là 44 tri u bao g m 14 tri u ti n m t và 30 tri u cho th c ph m và hàng d tr 32 T ng s tài s n c ñ nh là 151 tri u ñ ng, g m xe t i cũ (55 tri u), kho hàng (25 tri u), d ng c bàn ăn (18 tri u), d ng c n u ăn (30 tri u) và ñ ñ c trong nhà (23 tri u) T m tính giá tr kh u hao kho ng 1 tri u/1 tháng 33 Tính t ng s chi phí hàng tháng (ñơn v tính: 1,000 ): Đ d tr và th c ph m s d ng: 30,000 Lao ñ ng (ti n lương): 9,000 Chi phí qu n lí khác (ti n thuê nhà, ñi n, nư c,): 6,000 T ng c ng: 45,000 25 34 D ki n doanh thu và chi phí cho năm th nh t t i nhà hàng Café Ti n như sau: Bán hàng và Chi phí, d ki n cho năm ñ u - Đơn v tính: 1,000 ñ ng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T ng Doanh thu Doanh s b ng ti n m t 60,00 0 60,00 0 60,00 0 60,000 60,00 0 60,00 0 60,00 0 60,00 0 60,000 60,00 0 60,00 0 60,00 0 720,000 T ng doanh thu 60,0 00 60,0 00 60,0 00 60,00 0 60,0 00 60,0 00 60,0 00 60,0 00 60,000 60,0 00 60,0 00 60,0 00 720,000 Chi phí Chi phí hàng hoá-th c ph m 30,00 0 30,00 0 30,00 0 30,000 30,00 0 30,00 0 30,00 0 30,00 0 30,000 30,00 0 30,00 0 30,00 0 360,000 Chi phí lao ñ ng 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000 Chi phí ho t ñ ng 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 66,600 Chi phí chu n b m quán Café 5,000 5,000 Chi tr lãi kho n vay 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 Kh u hao tài s n c ñ nh 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 T ng chi phí 51,0 00 46,0 00 46,0 00 46,00 0 46,0 00 46,0 00 46,0 00 46,0 00 46,000 46,0 00 46,0 00 46,0 00 557,000 L i nhu n trư c thu 9,000 14,00 0 14,00 0 14,000 14,00 0 14,00 0 14,00 0 14,00 0 14,000 14,00 0 14,00 0 14,00 0 163,000 Thu thu nh p (28%) 2,520 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 46,520 Lãi ròng 6,48 0 10,0 00 10,0 00 10,00 0 10,0 00 10,0 00 10,0 00 10,0 00 10,000 10,0 00 10,0 00 10,0 00 116,480 Ghi chú: Gi s là kho n vay trên ch ph i tr g c vào cu i kỳ; kho n chi phí m quán ñư c coi là chi phí ho t ñ ng; tài s n c ñ nh có m c kh u hao hàng tháng là kho ng 1,000,000 ñ ng 26 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 26 35 D ki n ti n m t c a nhà hàng Café Ti n trong năm ñ u như sau: B ng K ho ch lưu chuy n ti n m t trong năm ñ u - Đơn v tính: 1,000 ñ ng Kho n m c THÁNG HO T Đ NG Kh i ñ u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T NG Dư ñ u kỳ 14,000 26,480 37,480 48,480 59,480 70,480 81,480 92,480 103,48 0 114,48 0 125,48 0 136,48 0 Ti t ki m c a Dung 100,000 100,000 Vay gia ñình 50,000 50,000 Vay Ngân hàng 50,000 50,000 Thu bán hàng 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 720,000 T ng thu ti n m t 200,00 0 74,00 0 86,48 0 97,48 0 108,48 0 119,48 0 130,48 0 141,480 152,480 163,48 0 174,48 0 185,48 0 196,48 0 1,830,28 0 Chi ti n m t 0 D tr và chi phí hàng bán 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 390,000 Chi nhân công 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 108,000 Chi phí trư c khi ho t ñ ng 5,000 5,000 Chi phí ho t ñ ng 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 66,600 Xe t i 55,000 55,000 Thi t b kho hàng 25,000 25,000 Thi t b n u ăn 30,000 30,000 D ng c bàn ăn 18,000 18,000 Đ ñ c trong nhà hàng 23,000 23,000 Lãi su t kho n vay 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 Thu 2,520 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 46,520 T ng chi ti n m t 186,00 0 47,520 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 772,520 Dư cu i kỳ 14,000 26,480 37,480 48,480 59,480 70,480 81,480 92,480 103,48 0 114,48 0 125,48 0 136,48 0 147,48 0 1,057,76 0 27 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 27 36 Tình hình thu nh p c a Café Ti n năm ñ u: D ki n K t qu Ho t ñ ng S n xu t - Kinh doanh Năm ñ u (Đơn v tính: 1,000 ñ ng) 1 Doanh thu bán hàng ti n m t 2 Chi phí hàng bán 3 Lãi g p 720,000 360,000 360,000 CÁC KHO N CHI PHÍ 4 Lao ñ ng 5 Ti n thuê ñ a ñi m 6 Ti n nư c 7 Đi n tho i 8 Đi n 9 V n chuy n, ñi l i 10 Văn phòng ph m 11 B o dư ng 12 Tr lãi su t ti n vay 13 Kh u hao 14 Chi chu n b m quán 15 Chi phí khác 16 T ng các kho n chi phí (16 = 4 -> 15) 108,000 24,000 5,400 7,200 8,400 6,000 2,400 9,600 5,400 12,000 5,000 3,600 197,000 17 T ng chi phí ho t ñ ng (2 +16) 557,000 18 L i nhu n trư c thu (3 - 16) 163,000 19 Thu thu nh p doanh nghi p ư c tính 46,520 20 Lãi ròng (sau thu ) (20 = 18 - 19) 116,480 28 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 28 37 Tình hình cân ñ i tài s n c a Café Ti n cu i năm th nh t: D ki n B ng cân ñ i k toán vào cu i năm th nh t (Đơn v tính: 1,000 ñ ng) TÀI S N Tài s n lưu ñ ng Ti n m t (s dư cu i năm) Hàng (d tr ) 147,480 30,000 T ng c ng tài s n lưu ñ ng: 177,480 Tài s n c ñ nh Xe t i Kho hàng D ng c bàn ăn D ng c n u ăn Đ ñ c 55,000 25,000 18,000 30,000 23,000 Giá tr ban ñ u c a tài s n c ñ nh T ng giá tr tài s n 151,000 328,480 N N gia ñình N ngân hàng 50,000 50,000 T ng n Ph n s h u c a Dung T ng n và ph n s h u c a Dung 100,000 228,480 328,480 29 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 29 38 Tính toán lãi g p c a nhà hàng Café: Doanh thu - chi phí hàng bán ra (giá v n) = Lãi g p Có nghĩa là: 60,000,000 – 30,000,000 = 30,000,000 T l L i nhu n biên = Lãi g p x 100 trên doanh s doanh s T l L i nhu n biên = 30,000,000 x 100 = 50% trên doanh s 60,000,000 39 Hãy ch ra b n ho t ñ ng xã h i mà Dung ti n hành c ng ñ ng, bên c nh vi c qu n lí nhà hàng Ti n Café 30 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 30 BÀI 2: ĐÁNH GIÁ CÁC Y U T TRONG KH I S KINH DOANH (1 TI T) I M c tiêu Sau khi h c xong bài này, các h c viên s có kh năng: • Xác ñ nh ñư c nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh II N i dung bài h c 1 Nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh 2 Liên h b n thân v nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh III Tài li u và phương ti n • Gi y A0, bút d • TÀI LI U PHÁT TAY 1 IV G i ý các ho t ñ ng Ho t ñ ng 1 Th o lu n nhóm v nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh 1 Giáo viên chia l p thành các nhóm nh , phát TÀI LI U PHÁT TAY 1 và yêu c u các nhóm ñ c tài li u và th o lu n trong nhóm v nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh 2 Giáo viên yêu c u các nhóm ch ra nh ng câu h i/v n ñ khó tr l i/gi i quy t nh t có nêu trong tài li u, yêu c u các nhóm th o lu n cách tr l i/gi i quy t câu h i/v n ñ ñó 3 Giáo viên yêu c u ñ i di n t ng nhóm lên trình bày k t qu th o lu n nhóm và các nhóm khác b sung 4 Giáo viên t ng h p ý ki n K t lu n: • Các v n ñ có th g p ph i khi kh i s m t doanh nghi p có th là: Trình ñ b n thân; khách hàng và th trư ng; ñi u hành doanh nghi p; duy trì s sách; s d ng tr giúp bên ngoài; huy ñ ng và qu n lí tài chính; l a ch n hình th c pháp lý phù h p Ho t ñ ng 2: Liên h b n thân v nh ng v n ñ có th g p ph i khi kh i s kinh doanh 1 Giáo viên yêu c u h c viên t mình suy nghĩ v nh ng câu h i trong TÀI LI U PHÁT TAY 1, xác ñ nh nh ng câu h i quan tr ng mà b n thân h c viên c n tr l i trư c khi kh i s kinh doanh H c viên có th b sung nh ng câu h i khác mà h quan tâm 2 Sau khi ñã xác ñ nh ñư c nh ng câu h i quan tr ng ñ i v i b n thân mình, giáo viên yêu c u h c viên t tìm cách tr l i nh ng câu h i ñó N u h c viên g p khó khăn trong vi c tìm câu tr l i, giáo viên yêu c u h c viên chia s nh ng suy nghĩ và khó khăn c a mình v i c l p 31 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 31 Giáo viên t ch c cho c l p th o lu n và chia s v i nhau ñ tìm ra nh ng câu tr l i t t nh t cho nh ng câu h i mà t ng cá nhân h c viên c m th y khó tr l i 3 Giáo viên nh n m nh: T ñ t câu h i và tìm cách tr l i chúng là m t phương pháp t t ñ thu lư m thông tin trư c khi kh i s kinh doanh K t lu n: • Trư c khi kh i s kinh doanh, b n nên ñ t câu h i ñ thu lư m thông tin ph c v cho công vi c tương lai c a b n • B n c n tìm cách tr l i/gi i quy t nh ng v n ñ khó khăn có th g p ph i trư c khi kh i s kinh doanh V K t lu n chung • Có m t ý tư ng kinh doanh t t chưa ñ m b o r ng vi c kinh doanh s thành công H c viên c n hi u r ng vi c lên k ho ch kinh doanh ñúng ñ n là r t c n thi t trư c khi kh i s kinh doanh • M t y u t quan tr ng trong xác ñ nh kh năng thành công trong kinh doanh là xem xét các ñ i th c nh tranh trên th trư ng Bi t ñư c ñ i th c nh tranh ñang làm gì s giúp ngư i kinh doanh ñưa ra các quy t ñ nh sáng su t • H c viên c n bi t r ng, ñ t câu h i là m t phương pháp hay ñ thu th p thông tin trư c khi kh i s kinh doanh H i v trình ñ b n thân, tài chính, khách hàng, ñi u hành kinh doanh, s d ng tr giúp bên ngoài và duy trì s sách k toán s giúp gi m thi u các v n ñ r c r i thư ng g p khi kh i s kinh doanh 32 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 32 CH Đ 8, Bài 2 TÀI LI U PHÁT TAY 1 Gi m thi u v n ñ khúc m c khi kh i s kinh doanh Các câu h i sau ñây s giúp xác ñnh li u b n có ñi u ki n thu n l i ñ kh i s m t doanh nghi p không? A Trình ñ b n thân 1 T i sao b n cho b n r ng mình có th kh i s và v n hành m t doanh nghi p m t cách thành công? 2 Gia ñình b n có h tr b n kh i s doanh nghi p? 3 B n làm vi c trong m t doanh nghi p tương t như cái mà b n ñang mu n kh i s chưa? 4 B n ñư c ñào t o v lo i hình kinh doanh mà mình mu n kh i s chưa? B Khách hàng và th trư ng 1 B n chu n b m t k ho ch ti p th hay chưa? 2 Làm th nào khách hàng phân bi t ñư c doanh nghi p c a b n v i các doanh nghi p c nh tranh? S n ph m và d ch v khác bi t ra sao? 3 B n có chính sách cho khách hàng n ti n không? 4 Nh ng k thu t ti p th nào s ñư c áp d ng ñ thu hút khách hàng? 5 Làm sao b n xác ñ nh ñư c khách hàng mu n gì? C Đi u hành doanh nghi p 1 B n xác ñ nh, tuy n l a và ñào t o nhân viên ra sao? 2 Làm sao xác ñ nh ñư c lương và các kho n phúc l i dành cho nhân viên? 3 Đ a ñi m kinh doanh c a b n có thu n ti n cho khách hàng không (b n xe buýt, ch ñ xe…)? 4 Đ a ñi m kinh doanh có di n tích ñ m r ng không? 5 B n ñã cân nh c các khía c nh tích c c và tiêu c c c a vi c làm ch s h u duy nh t hay h p tác, l p công ty TNHH ho c HTX chưa? 6 B n có bi t mình c n nh ng thi t b , hàng hóa gì và chi phí như th nào chưa? 33 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 33 D Duy trì s sách 1 B n l p h th ng s sách ñ theo dõi d li u v thu nh p, chi tiêu, bán ch u (kho n ph i thu) và vi c mua hàng tr ch m (kho n ph i tr ) hay chưa? 2 B n có th chu n b và phân tích báo cáo tài chính không? 3 B n có bi t r ng, vi c ki m soát hàng hoá t t s làm gi m chi phí kinh doanh hay không? 4 B n có bi t cách duy trì s lương, báo cáo và thanh toán thu ? 5 B n có c n h tr ñ duy trì báo cáo tài chính c a doanh nghi p hay không? E S d ng s tr giúp bên ngoài 1 B n ñã th o lu n v cách l p s sách và các th t c tài chính khác v i k toán chưa? 2 B n ñã th o lu n v i lu t sư v các yêu c u và quy ñ nh pháp lý ñ i v i doanh nghi p chưa? 3 B n ñã th o lu n v i nhân viên ngân hàng v các khía c nh tài chính c a doanh nghi p mình chưa? 4 B n ñã th o lu n v các cơ h i và thách th c c a doanh nghi p v i các ch doanh nghi p khác trong c ng ñ ng chưa? F Tài chính 1 B n có ñ ti n ñ kh i s và v n hành doanh nghi p trong t i thi u sáu tháng không? 2 Trong b n năm t i, khi làm thuê cho ngư i khác b n có ki m ñư c nhi u ti n hơn là kh i s kinh doanh riêng không? 3 B n có bi t nhà cung c p nào có d ch v t t nh t, giá c th p nh t và các phương th c tín d ng t t nh t không? 4 Trên cơ s các s li u tài chính chính xác, b n ñã so sánh giá thành c a vi c mua l i doanh nghi p hi n có v i chi phí kh i s m t doanh nghi p m i chưa? 5 B n ñã tìm ki m t t c các ngu n v n có th hay chưa? G L a ch n hình th c pháp lý phù h p 1 Kh i s m t doanh nghi p s bao g m nh ng chi phí pháp lý nào? 2 Trách nhi m c a ngư i ch doanh nghi p ph thu c như th nào vào hình th c pháp lý? 3 Hình th c pháp lý nh hư ng th nào ñ n vi c huy ñ ng v n? 4 Hình th c pháp lý s thay ñ i thu ra sao? 5 Duy trì doanh nghi p ph thu c vào hình th c pháp lý như th nào? 34 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 34 BÀI 3: CÁC NGU N THÔNG TIN VÀ S H TR (3 TI T) I M c tiêu Sau khi h c xong bài này, các h c viên s có kh năng: • Xác ñ nh và s d ng ñư c các ngu n thông tin và s tr giúp cho công vi c kinh doanh trong tương lai II N i dung bài h c 1 Lo i thông tin và ngu n thông tin mà các doanh nhân tương lai c n ñ n 2 Phương pháp thu th p thông tin và nh n ñư c s tr giúp 3 Tìm hi u v nh ng cơ h i ñào t o ñ kh i s kinh doanh 4 Ph ng v n doanh nhân, cán b qu n lí nhà nư c, tư v n kinh doanh và nhân viên ngân hàng III Tài li u và phương ti n • Gi y A0, bút d , bìa màu • Máy chi u • HÌNH CHI U 1, 2, 3, 4 • TÀI LI U PHÁT TAY 1, 2, 3, 4 • M i m t doanh nhân nam, m t doanh nhân n , m t nhà tư v n kinh doanh, m t nhân viên c a Phòng thương m i và Công nghi p, m t cán b nhà nư c ph trách ñăng kí kinh doanh, m t nhân viên ngân hàng ñ n nói chuy n v i l p IV G i ý các ho t ñ ng Ho t ñ ng 1 Các nhóm thông tin và ngu n thông tin mà các doanh nhân tương lai c n ñ n 1 Giáo viên nói v i h c viên r ng vào ngày mai, chúng ta s có bu i ph ng v n và nói chuy n v i hai doanh nhân tr thành ñ t ñang qu n lí các doanh nghi p nh , và nh ng ngày ti p theo chúng ta có cơ h i ñư c trò chuy n v i nhà tư v n kinh doanh, cán b nhà nư c ph trách vi c ñăng ký kinh doanh và nhân viên ngân hàng ñ tìm hi u nh ng v n ñ liên quan ñ n vi c kh i s kinh doanh Hôm nay chúng ta c n trao ñ i ñ chu n b cho vi c trò chuy n và ph ng v n các v khách quý c a chúng ta 2 Giáo viên yêu c u h c viên li t kê ra nh ng nhóm thông tin mà doanh nhân tương lai c n ñ n ñ b t ñ u kh i s kinh doanh Khi h c viên ñã th o lu n xong, giáo viên yêu c u các h c viên báo cáo k t qu suy nghĩ c a mình, giáo viên có th dùng HÌNH CHI U 1 ho c nhóm các câu tr l i c a h c viên theo 5 nhóm thông tin lên b ng tương ng v i HÌNH CHI U 1 3 Giáo viên chia l p thành 5 nhóm (n u l p ñông có th chia thành 10 nhóm), giao cho m i nhóm th o lu n v m t nhóm thông tin Nhóm 1 th o lu n: Nhóm thông tin v th trư ng Nhóm 2 th o lu n: Nhóm thông tin v k thu t 35 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 35 Nhóm 3 th o lu n: Nhóm thông tin v công ngh và truy n thông Nhóm 4 th o lu n: Nhóm thông tin v tài chính Nhóm 5 th o lu n: Nhóm thông tin v pháp lu t 4 Các nhóm c n li t kê ra t t c nh ng lo i thông tin và s tr giúp mà h nghĩ m t doanh nhân tương lai s c n ñ n Bên c nh ñó, h c viên cũng ph i ch ra các ngu n có th l y nh ng thông tin ñó, các cơ quan, tác nhân có th cung c p s tr giúp 5 Sau khi h c viên ñã hoàn thành th o lu n, giáo viên phát TÀI LI U PHÁT TAY 1 v Nhóm thông tin và Ngu n thông tin cho h c viên ñ c và so sánh v i k t qu làm vi c c a nhóm Giáo viên chi u HÌNH CHI U 2 và so sánh n i dung trong HÌNH CHI U v i câu tr l i c a các nhóm K t lu n: • Đ kh i s kinh doanh, doanh nhân tương lai c n thu th p r t nhi u thông tin và s tr giúp • Doanh nhân c n xây d ng m t t p tài li u bao g m nh ng nh ng ñ a ch c a các cơ quan, t ch c, cá nhân mà b n c n ti p xúc ñ thu th p thông tin và yêu c u ñư c tr giúp Ho t ñ ng 2: Phương pháp thu th p thông tin và nh n ñư c s tr giúp 1 Giáo viên chi u HÌNH CHI U 3 v các phương pháp thu th p thông tin và nh n ñư c s tr giúp và yêu c u h c viên th o lu n v HÌNH CHI U 2 Giáo viên h i h c viên nh ng phương pháp nào là khó th c hi n nh t và vì sao? Giáo viên yêu c u h c viên th o lu n ñ tìm cách th c hi n nh ng phương pháp mà h c viên cho là khó 3 Giáo viên cho h c viên ñ c TÀI LI U PHÁT TAY 2 v nơi thu th p thông tin và s tr giúp Sau khi h c viên ñ c xong tài li u, giáo viên yêu c u h c viên ch ra nh ng ai có th cung c p nh ng lo i thông tin ñó 4 Giáo viên yêu c u h c viên xác ñ nh nh ng ngu n thông tin nào có th ñư c mi n phí, nh ng ngu n thông tin nào ph i tr ti n 5 Giáo viên phát TÀI LI U PHÁT TAY 3 ñ h c viên so sánh v i suy nghĩ c a h K t lu n: • Có r t nhi u phương pháp thu th p thông tin khác nhau, m i phương pháp ñ u có ưu ñi m và h n ch c a nó, có nh ng thông tin ñư c c p mi n phí, có nh ng thông tin c n ph i tr ti n • Doanh nhân tương lai c n tranh th s tr giúp c a nh ng ngư i thân, tìm ki m nh ng ngu n thông tin mi n phí ñ gi m chi phí trư c khi kh i s doanh nghi p Ho t ñ ng 3: Tìm hi u v nh ng cơ h i ñào t o ñ kh i s kinh doanh 1 Giáo viên phát cho m i h c viên ba bìa màu, yêu c u h c viên vi t lên m i bìa màu m t lo i ki n th c hay kĩ năng mà các em mu n ñư c h c thêm ñ kh i s kinh doanh 2 Giáo viên yêu c u h c viên ñ c các th màu c a mình, giáo viên cùng h c viên nhóm nh ng ki n th c và kĩ năng ñ có ñư c m t danh sách nh ng nhóm ki n th c và kĩ năng mà các em mong mu n ñư c h c thêm 36 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 36 3 Giáo viên tìm hi u thông tin v các cơ quan cung c p ñào t o có ch t lư ng và chi phí h p lý cho h c viên tham kh o: Ví d Hi p h i Doanh nghi p; Phòng thương m i và Công nghi p Vi t Nam; Phòng ñào t o ngh c a S Lao ñ ng - Thương binh và Xã h i, các Trung tâm h tr phát tri n kinh doanh, các D án h tr phát tri n kinh doanh trên ñ a bàn và các vùng lân c n cho h c viên tham kh o 4 Giáo viên phát TÀI LI U PHÁT TAY 4 và 5 cho h c viên và yêu c u h v nhà ñ c và nghiên c u thêm 5 Giáo viên nói v i h c viên r ng, trong nh ng ngày t i, các h c viên s có cơ h i nói chuy n và ph ng v n các v khách quý, nh ng ngư i có th cung c p nh ng thông tin r t b ích cho vi c kh i s kinh doanh Yêu c u các h c viên v nhà t xác ñ nh nh ng thông tin mà mình c n h i, lên danh sách các câu h i c n thi t ñ ph ng v n các v khách K t lu n: • Có r t nhi u cơ h i ñào t o và nâng cao ki n th c v kh i s kinh doanh Doanh nhân tương lai c n tìm hi u các chương trình ñào t o và tham gia h c nh ng chương trình c n thi t và có ích cho công vi c kinh doanh trong tai c a mình Ho t ñ ng 4: Ph ng v n doanh nhân, cán b qu n lí nhà nư c, tư v n kinh doanh, nhân viên Phòng thương m i và Công nghi p, nhân viên ngân hàng… (vào nh ng ngày ti p theo) 1 Giáo viên ñón các v khách quý, n ñ nh t ch c gi i thi u v l p h c, v chương trình KAB và m c tiêu bu i trò chuy n và c m ơn các v khách ñã nh n l i m i ñ n nói chuy n v i l p Giáo viên yêu c u c l p ñ ng d y nhi t li t v tay chào các v khách quý 2 Giáo viên m i các v khách gi i thi u qua v b n thân: Tên, ngh nghi p, công vi c hi n nay, ñi u mà các v khách c m th y tâm ñ c nh t trong công vi c và s nghi p c a mình 3 Giáo viên l n lư t yêu c u h c viên nêu câu h i mà mình quan tâm cho các v khách, giáo viên lưu ý các em không h i l i nh ng câu h i ñã ñư c h i trư c ñó 4 Giáo viên làm ngư i d n chương trình (MC) và chuy n câu h i ñ n các v khách có th tr l i, sau m i câu tr l i, giáo viên có th h i h c viên ñã hi u câu tr l i chưa, có c n làm rõ thêm v n ñ gì n a không 5 Khi ñã h t câu h i, giáo viên m t l n n a c m ơn các v khách và m i c l p ñ ng d y v tay chào và c m ơn các v khách quý Lưu ý l ng ghép v gi i 1 C n ñ m b o có t l c n b ng nam n trong s các khách m i, nh t là doanh nhân và các nhà lãnh ñ o C n giúp h c viên hi u r ng m t trong nh ng tr ng i l n ñ i v i ph n khi làm kinh doanh là khó ti p c n ñư c nh ng t ch c và m ng lư i h tr phát tri n kinh doanh C n m i n doanh nhân thành ñ t ñ n nói chuy n v nh ng tr ng i khó khăn g p ph i và cách mà doanh nhân n ñó ñã vư t qua ñ thành công trong kinh doanh Giúp h c viên tìm hi u doanh nhân n ñã thi t l p m ng lư i ñ i tác và ñ ng minh trong kinh doanh như th nào, cách làm này s giúp nh ng h c viên n t tin hơn ñ tr thành doanh nhân 2 Cũng có th m i ñ i di n c a hi p h i kinh doanh, câu l c b n doanh nhân, hi p h i doanh nhân n ñ n nói chuy n v nh ng ho t ñ ng và d ch v h tr doanh nhân n hi n có 3 Giáo viên có th tìm hi u thêm nh ng t ch c, cơ quan, câu l c b hi n có trong vùng có nh ng ho t ñ ng và d ch v h tr doanh nhân n : Phòng thương m i và Công nghi p Vi t Nam, H i ph n , Gi i thư ng Bông sen vàng dành cho n doanh nhân tiêu bi u…vv 37 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 37 V K t lu n chung • Thông tin mà các doanh nhân tương lai c n ñ n là: Thông tin v th trư ng, k thu t, công ngh thông tin và truy n thông, tài chính, pháp lý • Có th có ñư c ngu n thông tin ñó t : Niên giám ñi n tho i, danh sách các doanh nghi p, h i doanh nghi p, t p chí, ngân hàng, phương ti n truy n thông, thư vi n, các chuyên gia tư v n, các t ch c h tr , tri n lãm/h i ch , các trang Web • Các phương pháp ñ nh n ñư c s tr giúp: Quan h cá nhân, quan sát th c t , ph ng v n, thư, ñ c tài li u, báo, trang Web và m ng Internet • Nơi cung c p thông tin và tr giúp: Các t ch c xã h i, báo chí, chương trình ñào t o, các chuyên gia tư v n, thư vi n, Internet, nh ng nhà cung c p d ch v phát tri n kinh doanh, cơ quan qu n lí nhà nư c • Ngư i có th cung c p thông tin và s tr giúp: Ngư i lao ñ ng, khách hàng, nhà cung c p, các ch kinh doanh khác, các nhà chuyên môn, nhà cung c p cung c p d ch v phát tri n kinh doanh, các trang Web, chuyên viên các cơ quan nhà nư c 38 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 38 CH Đ 8, Bài 3 HÌNH CHI U 1 CÁC NHÓM THÔNG TIN MÀ DOANH NHÂN TƯƠNG LAI C N Đ N ■ Th trư ng ■ K thu t ■ Công ngh thông tin và truy n thông ■ Tài chính ■ Pháp lý 39 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 39 CH Đ 8, Bài 3 HÌNH CHI U 2 CÁC NGU N THÔNG TIN ■ Danh m c gi i thi u s n ph m ■ Các hi p h i kinh doanh ■ Các n ph m c a chính ph ■ Các ngân hàng ■ Các phương ti n truy n thông ■ Thư vi n ■ Các chuyên gia tư v n ■ Các t ch c h tr , t ch c phi chính ph ■ Các cơ quan qu n lí nhà nư c ■ Tri n lãm, h i ch ■ M ng Internet/Các trang web GHI CHÚ: 1 S p x p h sơ d li u theo m i lo i thông tin v i các ví d và các ñ a ch c th 2 Vì b n có th d dàng b ng p b i các thông tin s n có, do ñó b n ch nên t p trung vào nh ng thông tin th t ch t lư ng ñ tr giúp công vi c kinh doanh c a b n 40 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 40 CH Đ 8, Bài 3 TÀI LI U PHÁT TAY 1 Các nhóm thông tin và s tr giúp Các nhóm thông tin và s h tr : a Thông tin th trư ng 1 Thông tin v : • Nhà cung c p nguyên li u, hàng hoá và d ch v • Khách hàng - s c mua c a h • C nh tranh t các nhà kinh doanh khác • Các kênh phân ph i các s n ph m, d ch v • Đ nh giá hàng hoá và d ch v • Chi n lư c xúc ti n bán hàng • Cơ h i th trư ng 2 Ngu n thông tin: • Khách hàng • Nhà cung c p • Sách báo và ca-ta-lô/danh m c gi i thi u s n ph m • Thư vi n • Các hi p h i kinh doanh • H i ch thương m i • M ng Internet b Thông tin k thu t 1 Thông tin v : • Văn phòng thi t k , s n ph m, văn phòng ph m, trang web • Tính ch t s n ph m và d ch v b n quan tâm • Các d ng c và thi t b c n thi t • Các nguyên li u c n thi t cho quá trình s n xu t • L a ch n công ngh • Nh ng l i khuyên v ñ a ñi m và văn phòng làm vi c 2 Ngu n thông tin: • B n bè và ñ ng nghi p 41 Giáo d c Kinh Doanh Ch ñ 8: Nh ng bư c ti p theo ñ tr thành doanh nhân? 41 • Cơ quan ñánh giá tiêu chu n ch t lư ng • Hi p h i c a các nhà s n xu t • Các vi n nghiên c u phát tri n công nghi p • Các khu công nghi p • M ng Internet c Công ngh thông tin và truy n thông (ICT) 1 Thông tin v : • Ph n c ng, ph n m m và h th ng m ng • Các chương trình ph n m m k toán và s n xu t • Các trang Web kinh doanh • Các cơ s d li u phù h p v i kinh doanh • Internet • Đi n tho i c ñ nh và di ñ ng 1 Ngu n thông tin • M ng lư i kinh doanh ñ a phương • Các t p chí thương m i; các tài li u tham kh o • Các n ph m thương m i d Thông tin v tài chính 1 Thô