Punim Seminarik investimiThere is document - Punim Seminarik investimi available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


321

views

on

Extension: PPT

Category:

Documents

Pages: 15

Download: 64Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Lënda : Tema : Menaxhimi projekteve investuese Projekti Investues ,,Ujësjellësi për Bashksinë Lokale të Rakoshit Komuna e Istogut Grupi punues 1Adelina Kajtazi 2Valbon Berisha 3Vjosa Ahmeti ‡ Definimi i Problemit Synimi Objektivat Kriteret e suksesit Përcaktimi i resurseve paraprake Supozimet dhe rreziqet Planifikimi Identifikimi i aktiviteteve të projektit Vlerësimi i shpenzimeve Vlerësimi i kohës Identifikimi i aktiviteteve kritike Perpilimi i propozimit të projektit Organizimi Peër
Transcripts
  Lënda : Menaxhimi projekteve investuese Tema : Projekti Investues ,,Ujësjellësi për BashksinëLokale të Rakoshit Komuna e Istogut Grupi punues1Adelina Kajtazi2Valbon Berisha3Vjosa Ahmeti   Definimi i Problemit Sy nimiObjektivatKriteret e suksesitPërcaktimi i resurseve paraprake S upozimet dhe rreziqet Planifikimi Identifikimi i aktiviteteve të projektitVlerësimi i shpenzimeveVlerësimi i kohësIdentifikimi i aktiviteteve kritikePerpilimi i propozimit të projektit Organizimi Peërcaktimi i nevojave për përsonelRekrutimi i menaxherit të projektitRekrutimi i ekipit të projektitOrganizimi i ekipit të projektitDhënja e det y rave Kontrolli Organizimi i kontrollit dhe përgatitja e raportit të statusitRishikimi i planit mbi projektin dhe ndr  y shimet Përfundimi Mb y llja e projektit  H   y r j a  N  jëra nga nevojat elementare për jetë është edhe nevoja e ujit të Pijshëmdhe të paster  S idomos kur marrim paras y sh zhvillimin bashkëkohorë të ditëve tona, ështëe vështirë të paramendohet ndonje pjesë e popullsisë e cila ende nuk e katë plotësuar nevojën për ujë të pijës  E dhe pse deri më tani ka pasur përpjekje të kohëpaskohëshme për tëzgjidhur këtë problem prap se prap k y është ende nje problem i pazgjidhur  Popullsia e kesaj ane arrinë përafërsisht deri në 8000 veta sipas të dhënavetë fundit statistikore dhe sipas llogaritjeve paraprake duke marr paras y shtrendet e shtimit nat y ror të popullsis për një periudhë afatgjat,është enevojshme që të ndërtohet nje sistem ujësjellsi me nje rezervuar uji mekapacitet 1500m 3  Ujësjellsi për bashksinë lokale te% Rakoshit të jetë afërsisht reth 10000metra magjistral dhe reth 2000 metra rrjet sekondar  Kostoja për një meter kanal duke përfshire të gjitha punet tjera përcjellsekushton diku deri në 40 E ,dhe pas llogaritjeve të nevojshme dukeshumëzuar me metrat e nevojshme të kanalit apo rrjetit te ujesjellsit ,vlera eperafert e projektit është reth 480000 ERecommended