GHID Elaborare Teza de Master DesfasuratThere is document - GHID Elaborare Teza de Master Desfasurat available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Documents category.


174

views

on

Extension: DOC

Category:

Documents

Pages: 1

Download: 27Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download GHID Elaborare Teza de Master Desfasurat
Transcripts
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei GHID privind elaborarea tezei de master Chişinău, 2009 INTRODUCERE Ghidul este elaborat în baza „Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II” (HG nr1455 din 24 decembrie 2007) şi a “Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor” aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, deasemenea s-a ţinut cont şi de practica de susţinere a tezelor de master aplicată în universităţile din străinătate În ghid sunt descrise cerinţele faţă de elaborarea şi redactarea tezei de master Ghidul se adresează masteranzilor, conducătorilor ştiinţifici şi membrilor comisiilor pentru examenul de master ca suport pentru evaluare 1 INFORMAŢII GENERALE Teza de masterat este o lucrare ştiinţifică originală, elaborată în baza cunoştinţelor şi a capacităţilor acumulate de candidat în perioada studiilor la ciclui II, prezentată în formă scrisă şi susţinută public în faţa comisiei de examinare Teza de master contribuie la dezvoltarea abilităţilor de metodologie şi cercetare ştiinţifică ale masteranzilor, oferă posibilitatea specializării într-un domeniu circumscris studiilor şi obţinerea unei diplome de master în domeniul ales Masteratul contribuie la aprofundarea studiilor academice, iar tema tezei de master poate să fie o continuare a tezei de licenţă sau o nouă abordare, în funcţie de profilul masteratului Masteratul este o condiţie pentru înscrierea la doctorat, asigurând astfel continuitatea în investigaţia şi cercetarea ştiinţifică Teza de master demonstrează abilităţile masterandului de a gândi ştiinţific şi de a aplica metode de cercetare specifice pentru a trata subiectul tezei Masterandul, de asemenea, demonstrează că este familiarizat cu subiectul tezei, poate comunica şi susţine ipotezele şi conţinutul lucrării Tezele de masterat se realizează sub îndrumarea unui conducător ştiinţific Temele tezelor sînt corelate cu direcţiile prioritare de cercetare-dezvoltare ale AŞM, în corespundere cu direcţiile de cercetare teoretică şi experimentală ale catedrelor sau cu alte sarcini instructiv-aplicative actuale şi sînt aprobate de Senatul UnAŞM, cu cel puţin şase luni înainte de susţinerea tezei Conform actelor normative în vigoare, teza este obligatorie pentru a obţine titlul de master şi trebuie privită nu doar ca un act formal, necesar încheierii studiilor universitare, ci şi ca o deschidere pe plan ştiinţific şi profesional în viitoarea carieră Fiecare teză de masterat trebuie să corespundă exigenţelor ştiinţifice, respectînd normele academice ale instituţiei unde se susţin Există însă câteva aspecte general valabile care trebuie respectate Întreaga responsabilitate pentru conţinutul tezei îi revine masterandului Candidatul are datoria să redacteze teza conform cerinţelor înaintate, iar nerespectarea acestor norme atrage după sine penalizări în notare sau chiar respingerea tezei, urmată de exmatricularea masterandului 2CONŢINUTUL ŞI VOLUMUL TEZELOR Compartimentele tezelor şi volumul lor sînt prezentate în următorul tabel : Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea compartimentelor FOAIA DE TITLU CUPRINS LISTA ABREVIERILOR ADNOTARE (în română şi engleză) INTRODUCERE ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL TEZEI (denumirea concretă a capitolului dat) COMPARTIMENTELE DE BAZĂ ALE TEZEI (cu denumiri concrete ale capitolelor respective) CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Total pagini (inclusiv materialul ilustrativ) BIBLIOGRAFIE ANEXE Volum, pagini, format A4, font12, interval 1,5 1 1 1 2 2-3 15 20 1-2 43-45 Până la 4 pag Nu se limitează FOAIA DE TITLU Foaia de titlu se perfectează conform Anexei 1 LISTA ABREVIERILOR (opţional) CUPRINS În „Cuprins” sunt indicate titlurile capitolelor şi paragrafelor tezei de master cu precizarea paginilor la care acestea pot fi găsite „Cuprinsul” poate fi întocmit aplicând opţiunile Microsoft Word-ului (Insert, References, Index and Tables) Volumul „Cuprinsului” este de 1 pagină ADNOTARE În adnotare se prezintă numele de familie, prenumele autorului, titlul tezei, gradul ştiinţific solicitat (de exemplu, teză de master în tehnică), structura tezei (de exemplu: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 40 titluri, 6 anexe, 50 pagini de text de bază (până la Bibliografie), 7 figuri, 5 tabele, cuvintele-cheie (până la 10 cuvinte, într-un rând separat)) Se descriu, în mod separat, următoarele compartimente: domeniul de studiu, scopul şi obiectivele lucrării, noutatea şi originalitatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică, valoarea aplicativă a lucrării, implementarea rezultatelor ştiinţifice Adnotarea se prezintă în 2 limbi: română şi engleză, fiecare fiind prezentată pe o singură pagină a foii INTRODUCERE În „Introducere” se argumentează actualitatea şi importanţa temei cercetate, se defineşte scopul şi obiectivele tezei, se indica baza ştiinţifico-metodologică, se anunţă noutatea ştiinţifică şi valoarea aplicativă a lucrării, sumarul compartimentelor şi volumul tezei „Introducerea” nu se numerotează ca un capitol separat, iar volumul maxim al acesteia este de 2-3 pagini COMPARTIMENTELE DE BAZĂ ALE TEZEI/CONŢINUTUL Conţinutul tezei trebuie să aibă o organizare logică în compartimente, subcompartimente şi subpuncte (dacă este cazul), care să prezinte rezultatele investigaţiilor şi interpretarea lor Capitolul teoretic (titlul concret al capitolului) În primul capitol se prezintă cadrul teoretic al problemei abordate Acest capitol nu trebuie să depăşească 40 % din numărul de pagini al tezei Autorul realizează o evaluare critică a literaturii de specialitate relevantă pentru tema cercetată Se vor expune principalele teorii/modele/concepte teoretice, menţionând valoarea cercetărilor recente în dezvoltarea şi progresul ştiinţelor, precum şi posibilele deficienţe sau limite Trecerea în revistă a literaturii va fi realizată după un criteriu explicit menţionat, care poate fi cronologic, tematic sau de altă natură Prin conţinutul ei, baza teoretică trebuie să se centreze pe fundamentarea ulterioară a ipotezelor avansate Această parte a tezei trebuie să demonstreze capacitatea candidatului de a selecta cele mai relevante surse bibliografice, abilităţi de lectură şi analiză critică, de a formula propriul punct de vedere şi a expune atitudinea asupra subiectului studiat Capitolele practice (titlul concret al capitolelor) În aceste capitole se descriu: obiectul de cercetare, metodologia cercetării, elaborările noi, propuse de autor (algoritmi, metode, dispozitive, sisteme, paradigme, modele etc), rezultatele cercetărilor teoretice, experimentale ale studiului realizat Se descriu realizările şi implementările respective (un algoritm, o metodă, realizate în formă de soft, un dispozitiv, un sistem etc) Se ilustrează posibilităţile utilizării elaborărilor în diverse aplicaţii Rezultatele cercetării şi interpretarea acestora conţine prezentarea şi analiza datelor obţinute de masterand Rezultatele trebuie să decurgă clar din designul si metodele de cercetare utilizate Tabelele şi figurile care redau rezultatele cercetării vor fi incluse în această parte a lucrării Fiecărui rezultat numeric şi semnificaţiei sale statistice i se atribuie o semnificaţie şi interpretare logică Sunt de dorit şi explicaţii alternative şi contextuale, precum şi implicaţiile rezultatului discutat Interpretarea datelor proprii va fi făcută şi prin raportare la datele din literatura de specialitate, indicându-se similarităţi şi diferenţe Volumul materialului ilustrativ din teză (figuri, tabele, etc) nu va depăşi 30 % din volumul părţii de bază CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI Concluziile şi recomandările trebuie redactate în corelaţie logică cu obiectivele cercetării, într-o formulare clară, neechivocă Concluziile vor reflecta răspunsuri sau soluţii la întrebările cercetării Se vor redacta concluziile referitoare la rezultatele obţinute, evitând detalii şi argumentări suplimentare Este de dorit ca în concluzii să se indice contribuţia adusă în domeniu, de cercetarea realizată, precum şi implicaţiile practice BIBLIOGRAFIE În „Bibliografie” se indică toate sursele de documentare utilizate aranjate în ordine alfabetică a numelui autorului Dacă au fost folosite legi şi hotărâri ale Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, se recomandă ca ele să fie indicate la începutul bibliografiei, urmând enumerarea celorlalte surse bibliografice Bibliografia se încheie cu indicarea referinţelor bibliografice de pe Internet (Site-ografia) ANEXE În anexe se prezintă o informaţie suplimentară la partea principală a tezei, de exemplu, materiale grafice, chestionare, teste, listinguri de softuri, date experimentale, acte de implementare a rezultatelor obţinute, brevete de invenţii ale autorului tezei, descrieri de metodici, sisteme etc 3 PERFECTAREA TEZELOR Teza se perfectează în Times New Roman (TNR), font 12, cu 1,5 linii spaţiu înt re rânduri, format A4, cu margini: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii Toate paginile tezei se numerotează începând cu foaia de titlu şi terminând cu ultima pagină Numărul se plasează în centrul paginii, jos La foaia de titlu numărul paginii nu se indică Nu se permite repetarea sau lipsa paginaţiei În denumirile compartimentelor tezei nu se utilizează cuvintele „Capitol”, „Paragraf” (sau semnul „§”), „Secţiune”, „Dimensiune” etc Capitolele, paragrafele şi concluziile la capitol se numerotează prin cifre arabice De exemplu: 2 DENUMIREA CAPITOLULUI (BOLD CAPS, centered) 21 Denumirea paragrafului (Bold, aligned left) În teze se utilizează următoarele categorii de materiale: texte; formule; tabele; figuri (desene, fotografii, diagrame etc) Textele se prezintă în font TNR Regular, Justified Formulele, tabelele şi figurile se numerotează luând în considerare numărul capitolului, de exemplu, Figura 25 (în textul explicativ) sau Fig25 (în titlul figurii) Formula se amplasează în partea stângă a rândului, iar numărul ei – în partea dreaptă Denumirea tabelului se amplasează deasupra tabelului, iar a figurii – sub figură, utilizând font TNR Regular, Centered Formulele, tabelele şi figurile în anexe se numerotează luând în considerare numărul anexei, de exemplu, Figura A13 (figura 3 din Anexa 1) etc În teză nu se admit însemnări, corecţii, pete, adăugări la pagină etc 4 ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ A TEZELOR Bibliografia se amplasează după compartimentul „Concluzii generale şi recomandări” (vezi Tabelul 1) Referinţele sunt prezentate în succesiune numerică, conform ordinii citărilor în text sau în ordine alfabetică În ultimul caz sursele bibliografice se vor diviza conform originii (română, rusă, engleză etc), cu păstrarea numerotării unice Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [8] Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [8, p 231] În bibliografie se includ lucrările utilizate în teză, inclusiv lucrările publicate de autor, cu referinţele respective în text 5 ALCĂTUIREA LISTELOR BIBLIOGRAFICE Exemple de publicaţii tipărite: CĂRŢI Palii A Cultura comunicării Chişinău: Epigraf, 1999 176 p Tave D Inbreeding and brood stok management Rome: FAO, 1999 122 p Семенов В В Философия: итог тысячелетий Философская психология Москва: Эврика, 2000 64 с Costenco T, Costenco C Ciuperci din Moldova Chişinău: ARC, 2004 96 p mai mult de trei autori Stan N ş a Tratat de legumicultură Bucureşti: Timpul, 2004 282 p Alte surse Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova Nr 259-XV din 15 iulie 2004 În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30072004, nr125-129 (1479-1483) Anuarul statistic al Republicii Moldova Chişinău, 2005 560 p Production: Yearbook 2003 Vol 57, 2003 Rome: FAO, 2004 260 p AUTOREFERATE, TEZE Sava P Productivitatea agrişului în funcţie de soi şi distanţa de plantare Autoref tezei de dr şt agricole Chişinău, 2003 21 p Mardare I Concepţia cognitiv-structurală de creare a sistemelor intelectuale pentru restabilirea imaginilor Teză de drhab în tehnică Chişinău, 2008 240 p BREVETE DE INVENŢII Brevet de invenţie 2732 B2, MD, A 01 M 7/00 Captator de soluţie al stropitorii cu ventilator / Ivan Stalev, Sergiu Stalev (MD) Cererea depusă 23022001, BOPI nr 4/2005 Пат 2187888 Российская Федерация, MПK7 Х 04 Б 1/38, Х 04 Ж 13/00 Приемопередающее устройство В И Чугаева; Заявитель и патентооблад Воронеж науч- исслед ин-т связи Опубл 200802, Бюл nr 23 CONTRIBUŢII în reviste Adăscăliţei M Tăierea de reîntinerire a pomilor de măr In: Agricultura Moldovei, 1997, nr 9, p17-22 în lucrări ştiinţifice Rurac M Influenţa prelucrării de bază a solului asupra unor însuşiri fizice În: Culegere de lucrări ştiinţifice a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 2001, vol 9, p 95-99 în materialele simpozioanelor Babuc V ş a Cercetări şi realizări în tehnică In: Realizări, programe, perspective Tezele conf jubiliare internaţionale Chişinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 1995, p 152-157 EXEMPLE DE REFERINŢE LA DOCUMENTE ELECTRONICE Hârnău S, Ohrimenko S, Cernei G Tehnologiile informaţionale şi problemele globale ale dezvoltării societăţii Chişinău, 2008 http: //wwwasemd/Inside/PersonalPagesRomComphtml (vizitat 10022009) Dumitrescu D Evaluarea în biblioteci In: UniBIB 2007 http://wwwbcubro/articoledrhtm (vizitat 15032008) 6 STILUL ŞI LIMBAJUL DE REDACTARE Sugestii pentru redactarea unei lucrări cu caracter ştiinţific Titlul lucrării trebuie să fie formulat succint, inteligibil, fără paranteze, abrevieri sau cuvinte între ghilimele şi să corespundă conţinutului textului Redactarea este partea finală a procesului de scriere a unei lucrări Din punct de vedere teoretic, redactarea se poate încadra în conceptul de „tehnică a muncii intelectuale” Cunoştinţele şi materialul acumulat, trebuie transmis mai departe într-o formă care să-şi atingă scopul Iar autorul nu trebuie să piardă din vedere acest scop: comunicarea, informarea corectă şi obiectivă De o bună redactare depinde în final înţelegerea de către cititor a informaţiei ştiinţifice Reguli de bază: a) logică, unitate, caracter metodic, obiectivitate, claritate Ideile trebuie să fie prezentate într-o succesiune firească Structura ideilor trebuie să urmeze principiile logice Lucrul acesta este uşor de verificat prin parcurgerea Sumarului/cuprinsului a unei lucrări, de aceea titlurile capitolelor/paragrafelor trebuie să reflecte aspecte concrete ale obiectului de studiu şi nu generalităţi Un spor de accesibilitate conferă textului ştiinţific cuvintele-cheie, care exprimă esenţa demersului epistemic şi a conţinutului lucrării Abordarea textului trebuie să fie metodică, ordonată Stilul redactării trebuie să urmărească exactitate în exprimare O expunere precisă presupune o terminologie specifică, care actualizează conceptele folosite într-un mod ştiinţific riguros, fără expresii figurate, tautologii, echivocuri sau negaţii (exemplu: fosile energetice, consecinţe înfiorătoare, curăţă vasele sangvine de sânge, nu putem să nu luăm în consideraţie etc ) Redactarea obiectivă exclude folosirea exprimărilor la persoana I, a exclamaţiilor, interjecţiilor, imperativelor sau vocativelor Claritatea presupune: • evitarea frazelor lungi, confuze, a cuvintelor şi expresiilor imprecise; • fraze scurte, un limbaj ştiinţific clar şi concis; • respectarea normelor morfologice (puteţi consulta oricând: wwwdexonlinero, care oferă paradigma completă a părţilor de vorbire, adică declinarea şi conjugarea); • respectarea regulilor gramaticale şi semnelor de punctuaţie – acestea fiind responsabile de precizia şi exactitatea expunerii; • evitarea utilizării excesive a cuvintelor străine (anglicismelor), în special atunci când există cuvinte sau expresii echivalente în limba română • utilizarea semnelor diacritice - limba română se deosebeşte de alte limbi romanice prin prezenţa semnelor diacritice: ă; â; î; ş; ţ Folosirea lor în lucrările cu caracter ştiinţific este absolut imperativă De altfel, singurul mod de exprimare corectă - scrisă sau verbală, este acela care foloseşte în mod corect diacriticele şi sunetele asociate lor Folosirea incorectă sau lipsa diacriticelor, poate duce la imprecizie, confuzii sau la exprimări caraghioase • evitarea folosirii excesive a abrevierilor b) referinţe bibliografice şi descrierea acestora • • • Acest aspect al lucrării vizează implicit şi etica ştiinţifică, care este definită ca standard de conduită pentru oamenii de ştiinţă în timpul eforturilor lor profesionale Referinţele bibliografice presupun o documentare exhaustivă; ghidarea spre surse care pot oferi informaţii şi date ştiinţifice suplimentare celor pe care le prezentaţi în lucrare protecţie împotriva învinuirilor de copiat sau plagiat Pentru orice referire la autori inclusă în text, se vor adăuga paginile care conţin ideea la care se face trimiterea: exemplu: (Epuran, 2005, p 407-411) Pentru detalii consultaţi: Radu Ilie Cum se scrie un text stiintific Disciplinele umaniste Polirom , 2008, - 312 p http://wwwusmmd/downloads/z1pdf (Gherasim, Alexandra Ghid metodologic pentru elaborarea tezelor de licenţă şi de masterat) http://wwwcnaamd/acte normative/regul cu privire la funcţionarea cons şt spec / Reguli privind asigurarea bibliografică a tezei Anexa 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI CATEDRA LIMBI ŞI LITERATURI CROITORU MARIA STUDIU CONTRASTIV-TIPOLOGIC AL OBIECTULUI GRAMATICAL INDIRECT ÎN LIMBILE RUSĂ ŞI ROMÂNĂ Teză de master Conducător ştiinţific: CIOBANU Anatol, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM CROITORU Maria Autor: CHIŞINĂU, 2011