Fonaments De L’Estat Social I DemocràTic De Dret

There is document - Fonaments De L’Estat Social I DemocràTic De Dret available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the News & Politics category.


49

views

on

Extension: PPT

Category:

News & Politics

Pages: 1

Download: 7Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Fonaments De L’Estat Social I DemocràTic De Dret
Transcripts
1 Fonaments del’estat social idemocràtic de dretAutora: Marta Alvarez 2 índex  Un nou concepte de llibertat  L’individualisme possessiu  De l’estat de dret a l’estat democràtic de dret  L’herència republicana: l’estat liberal com a estat democràtic  L’estat social i democràtic de dret  La recuperació de la societat civil 3 Un nou concepte de llibertat LLibertatLa llibertat La llibertat delsdels AnticsModerns 4 Antics SegonsBenjamin Constant, és manifestava sobretot en la democràcia atenesa Consistia a participar en els diversos assumptespúblics El ciutadà eraconsiderat home lliure Aquest concepte esrestringia a aquellsciutadans com ara dones,esclaus o metecs 5 Moderns  L’ésser humà té la capacitatde ser lliure fruit alsorgiment de les teoriesdel dret natural Per naturalesa tota personaté uns drets que la societatha de respectar, per tant, una persona no és méslliure com més participa en la vida pública, sinó quan esrespecten els seus drets 6 Llibertat positiva i llibertat negativaHo va proposar el filòsof i historiador Isaiah berlinLa positiva equival a ser un mateix el seu La negativa consisteix a no tenir propi amo El que té de positiu, és interferències ni impediments per part que l’individu té ell mateix el control sobred’altres persones que t’impedeixenla seva pròpia vidadur a terme els teus deditjos 7 L’individualisme possessiu  La llibertat moderna és una conquesta històrica molt valuosa, ja que comporta una forta exigència de preservar els drets individuals Però té un perill, que s’arribi a creure que les persones sóm illes, queilles podem viure una vida sense els altres  Segons Craw Macpherson, l’edat moderna va obrir pas a L’individualisme possessiu  La societat és considera com una associació d’ individus propietaris amb una relació mercantil 8 De l’estat de dret a l’estat democràticde dret ESTAT LIBERALLa tradició liberal: El punt de partida del Com a estat de dret: la primera forma liberalisme és la creença que tot individuque va adoptar l’estat modern va serconstitueix el nucli de l’actuació política La monarquia absoluta i també lesPer això l’estat ha de garantir la seva revolucions de caràcter liberal llibertat d’actuacióTots els membres de la societat han Les funcions bàsiques són:de sotmetre’s a la llei dictada•Protegir la vida dels seus membres per la sobirania popular: L’imperi •Reduir la por i la incertesa amb pau civilde la llei•Assegurar el dret de propietat i el comerçKant va formular tres principis:•Principi de llibertat•Principi de la dependència •Principi de la igualtat 9 L’herència republicana: l’estat liberal com a estat democràtic  El liberalisme entén que, per què sigui possible assolir aquests objectius, l’estat ha de ser constitucional: existeixi un sistema de normes, una constitució o normes equivalents  El liberalisme és hereu de la tradició republicana Segons aquesta tradicció, tots els ciutadans han de ser iguals davant la llei i ha de tenir garantida la possibilitat de defensar-se davant qualsevol abús  La veritable llibertat consisteix a no ser dominat  Per evitar els abusos de poder es va posar diversos elements: el constitucionalisme, la separació de poders i la participació ciutadana  D’aquesta manera, l’estat liberal de dret, va donar pas a l’estat liberal i democràtic de dret 10 La societat civilCom a societat comercial: Adam Smith,Com a sistema de necessitats: Hegel, afirma que l’economia s’ha convertit en elentén la societat com un espai on nucli i que l’estat és una institució quecadascú es fi per si mateix i tots els sorgeix del conflicte d’interessos entre els altres no són res Per tant, són mitjans membres de la societat La societat civil per al fi d’un individu particular La està formada per individus que es mouenSocietat civil es considera com unper el seu pròpi interèssistema de necessitats 11 L’estat social i democràtic de dret  Tradició socialista: comparació 12 Dos socialismes Socialisme científic o comunisme: Socialisme reformista o Amb el suport de Karl i Lenin, aquesta socialdemocràcia: de les idees de concepció veu l’estat liberal com un Ferliand Lassalle i Eduard Bernstein, instrument al servei de la classe dominant que proposa també la intervenció de Per això, exigeix rebutjar no només elsl’estat, però sense trencar-ne lesprincipis del mercat lliure sinó la idea d’unEstat amb poders molt limitats bases democràtiques i liberalsObjectius:Objectius: •La supressió del mercat •Subordinar el mercat a les necessitats•L’abolició de la propietat privada•Controlar l’economia i intervenir-hi •La destrucció revolucionària de l’estat •Distribuir socialment el poder polític 13  L’estat social i democràtic de dret • L’estat social de dret inclou en el sistema de drets fonamentals la preocupació per a laigualtat sacial 14 La recuperació de la societat civil: Els límits de l’estatAlguns dels Problemes que presentaL’estat del benestar ha anatdegenerant progressivament en un estat benefector que L’augment de les competèn- La sobirania estatal és ha reduït el protagonismecies de l’estat comporta uninsuficient per fer front al fetde la iniciativa privadacreixement de la burocràcia,indiscutible de ladel poder administratiu, globalització Ni la informa- •Els ciutadans adopten una això condueix a una separació ció, ni la protecció del actitud decada vegada més gran entre medi són ja un assumpte dedependència passiva governants i governats cada estat en exclusiva 15 Una nova societat civilHi ha autors que diuen que hi ha dues línies d’interpretació:  Ara la societat, s’entén comAutors com: John Keane, que enten que la aquella dimensió de la Societat civil és no estatal societat que està formada per Autors com: Jürgen Habermas, André Gorz, i Michael Walzer, que creuen que la una trama de relacions com la Societat civil es distingeix tant del poder família, les esglèsies, grups Estatal com l’econòmic d’amics… Un dels problemes és el de determinar les relacionsamb l’estat, per aixó han creat un seguit de punts:  Tots els autors estàn d’acord •La societat civil legitima el poder polític amb afirmar que l’element •Li correspon controlar-lo•Crear un espai públic de lliure coerció estatal distintiu de tots aquests grups •La societat civil ha de ser autònoma és que no estàn sotmesos a•Cal potenciar una opinió pública la coerció de l’estat•La societat ha d’assumir les seves responsabilitats •Enfortir una ètica de la societat civil 16  Informació extreta de:Filosofia i ciutadania 1 BATX, ed Santillana del tema 13